Bestemmingsplan “Fort de Pol”, gemeente Zutphen

 

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met ingang 30 november 2023 tijdens de algemene openingstijden en alleen op afspraak bij het loket van de gemeente Zutphen, ’s Gravenhof 2, voor een ieder gedurende zes weken digitaal ter inzage ligt:

Bestemmingsplan “Fort de Pol, gemeente Zutphen”.

Het bestemmingsplan beoogt de planologische situatie voor de transformatie van het gebied Fort de Pol (een voormalige vuilstort) naar een energiepark te regelen. Voor het gebied geldt voor het overgrote deel geen ruimtelijk plan en deze situatie wordt als ongewenst gezien. Het meest westelijk gedeelte en de zuidelijke rand van Fort de Pol zijn reeds voorzien van zonnepanelen en een bestaande windturbine. Voor het resterende deel wordt met dit bestemmingsplan een nieuwe zonnepark mogelijk gemaakt.

Plangebied

Het plangebied ligt ten noorden gelegen van bedrijventerrein De Mars, verder wordt het aan de noordelijke zijde begrenst door het Twentekanaal en aan de westzijde door de uiterwaarden van de IJssel.

Gewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan is door gemeenteraad op 13 november 2023 met betrekking tot de regels en de verbeelding gewijzigd vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zes ontvankelijke zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn voor de vaststelling van het bestemmingsplan in een Reactienota opgenomen en afgewogen en hebben tot wijzigingen in het bestemmingsplan geleid.. Op basis van de verschillende zienswijzen is besloten de nieuwe windturbine (opgenomen in het provinciaal inpassingplan Windpark IJsselwind) uit het bestemmingsplan te halen. Ook is de bebouwingsmogelijkheid van 100 m² voor het zonnepark geconcretiseerd tot een transformatorstation. Ambtshalve is de verbeelding van de hoogspanningsleiding aangepast en de geluidszonering industrie opgenomen.

 

Beroep

Een belanghebbende kan beroep instellen. Beroep kan tot en met 12 januari 2024 worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u, tegelijkertijd, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Plan inzien

Het bestemmingsplan “Fort de Pol, gemeente Zutphen” kunt u digitaal inzien in het stadhuis, bij het Loket tijdens de algemene openingstijden en alleen op afspraak. Het plan is tevens te raadplegen via de website van de gemeente Zutphen, www.zutphen.nl/plannenterinzage. Verder is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/view?planidn=NL.IMRO.0301.bp0221DMFortdePol-vs01

De bestanden van het bestemmingsplan kunt u ook langs elektronische weg verkrijgen via de link:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0301/NL.IMRO.0301.bp0221DMFortdePol-vs01

Zutphen, 29 november 2023.

Burgemeester en wethouders van Zutphen

Naar boven