Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor Rijswijk

De burgemeester van Altena;

 

Overwegende:

 

 • dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Altena 2020 kan besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeven van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 • dat het gebied in en rond het kruispunt Gherstkamp en Rijswijksesteeg in Rijswijk al meerdere jaren te kampen heeft met ernstige verstoringen van de openbare orde en veiligheid en de daarmee gepaard gaande overlast voor de omgeving die voornamelijk door bewoners en bezoekers van en rondom het ‘kruispunt’ veroorzaakt wordt;

 • dat de uitoefening van de veilig publieke taak in en rondom het ‘kruispunt’ in de maand december bemoeilijkt wordt;

Dat die overlast bestaat uit:

 

 • samenscholen;

 • vernielingen en het kapot maken van gemeentelijke eigendommen / het wegdek;

 • brandstichting;

 • vuurwerkoverlast;

 • geluidsoverlast door mechanisch versterkte muziek;

 • vandalisme en baldadigheid;

 • overlast door gebruik van alcohol en =/of drugs op straat;

 • dat de overlast wordt veroorzaakt door bewoners en bezoekers individueel en in groepen van wisselende samenstellingen;

 • het creëren van onveilige situaties voor het uitoefenen van de veilig publieke taak;

 • het maken van lawaai door gillen en schreeuwen op straat;

 • dat één en ander mede gelet op de gevaarsetting voor de hulpdiensten en de omgeving en de binnenkomende klachten en meldingen bij de gemeente en de politie, niet langer geaccepteerd kan worden;

 • dat het in het belang van de openbare orde noodzakelijk is om extra maatregelen te nemen;

 • dat de belangen van openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers;

 • dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • dat het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

 • dat de burgemeester van de hulpdiensten de nadrukkelijke oproep heeft gekregen dat cameratoezicht noodzakelijk is;

 • dat de burgemeester op basis van deze oproep vindt dat cameratoezicht in het hierna te noemen gebied wenselijk is;

Gelet op:

 

het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, artikel 2.77 APV Altena 2020, artikel 3 Politiewet 2012 en de consultatie in het driehoeksoverleg als bedoeld in artikel 13 Politiewet 2012;

 

BESLUIT:

 

Het volgende gebied in Rijswijk aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2.77 van de APV Altena 2020:

 

Rijswijk:

 

Het gebied rondom de Gherstkamp en Rijswijksesteeg zoals is weergegeven op de kaart in de bijlagen.

 

Inzake het aangewezen gebied worden de beelden live uitgekeken indien nodig in verband met handhaving van de openbare orde en veiligheid.

 

De camerabeelden 24 uur per dag uur worden opgenomen en opgeslagen.

 

De opgeslagen beelden worden bekeken indien er sprake is van verstoring van de openbare orde en veiligheid, klachten, strafbare feiten, het belemmeren van de uitoefening van de veilig publieke taak of een aangifte.

 

De beelden worden bekeken door daarvoor bevoegde personen.

 

De opgenomen beelden worden ten hoogste 7 dagen bewaard, tenzij zij worden opgevraagd voor strafrechtelijk onderzoek.

 

Dit besluit treedt in werking op 28 november 2023 en geldt tot en met 7 januari 2024.

Almkerk, november 2023

De burgemeester voornoemd,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bezwaar  

Een belanghebbende heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen ons besluit. De 6 weken gaan in op de dag na de datum die bovenaan deze brief staat.

In uw bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres

 • de datum van uw bezwaarschrift

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van deze brief)

 • de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit

 • uw handtekening

 

 

Bijlage  

 

 

Naar boven