Onderbevoegdhedenbesluit team Jeugd gemeente Zutphen 2023

 

 

Ons kenmerk: 619871

 

 

De teamleider van het team Jeugd,

 

gelet op artikel 6, tweede lid van het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Zutphen 2020, zoals vastgesteld op 18 augustus 2020;

 

gelet op het de door de gemeentesecretaris op 7 november 2011 aan de teamleider schriftelijk gegeven akkoord voor het verlenen van bevoegdheden aan de medewerkers van het eigen team;

 

gelet op artikel 6, derde lid van het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Zutphen 2020, waarin is bepaald dat de medewerker bij de uitoefening van de bevoegdheden het vier-ogen-principe (collegiale consultatie) in acht moet nemen;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

 • I.

  de uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in het hieronder staande schema, en bijbehorende ondertekening te verlenen aan de daarbij vermelde functionarissen;

 • II.

  ten aanzien van de uitoefening van de onder punt I. van dit besluit bedoelde bevoegdheid de bijzondere instructies of voorwaarden, zoals vermeld in het hieronder staande schema, vast te stellen en daarop van toepassing te verklaren:

Nr. 1

Omschrijving van de bevoegdheid

Rechts figuur

Gemanda-teerde

Bevoegd

Instructies of voorwaarden

18.1

Jeugdhulp

18.1.1

Jeugdwet

18.1.1.1

besluiten op grond van de Jeugdwet.

mandaat

machtiging

teammanager Jeugd

 •  

beleidsuitvoering A en B (jeugdregisseur en –consulent)

adviseur B en C (werkbegeleider/

gedragsdeskundige)

beleidsontwikkelaar A + extra rol leidinggevende

 •  

besluit < € 18.000,-

 

 

besluit > € 18.000,- < € 35.000,-

 

besluit > € 35.000,-

18.1.2

Verordening jeugdhulp en bijbehorende nadere regels/ beleidsregels

18.1.2.1

besluiten op grond van de Verordening jeugdhulp en bijbehorende nadere regels/ beleidsregels

mandaat

machtiging

 •  

teammanager Jeugd

 •  

medewerker beleidsuitvoering A en B (jeugdregisseur en –consulent)

adviseur B

 

beleidsontwikkelaar A + extra rol leidinggevende

besluit < € 18.000,-

 

 

besluit > € 18.000,- < € 35.000,-

besluit > € 35.000,-

18.5

Verordening leerlingenvervoer

18.5.1

besluiten op grond van de Verordening leerlingenvervoer

mandaat

machtiging

teammanager Jeugd

 •  

medewerker beleidsuitvoering A

medewerker beleidsontwikkeling C

geldt alleen voor medewerkers belast met de uitvoering van de Verordening leerlingenvervoer

 •  

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

 • IV.

  dat het Onderbevoegdhedenbesluit team Jeugd gemeente Zutphen 2021 van 8 april 2021, met kenmerk 186585, wordt ingetrokken;

 • V.

  dat dit besluit wordt aangehaald als: Onderbevoegdhedenbesluit team Jeugd gemeente Zutphen 2023.

 

 

Zutphen, 27 november 2023

De teammanager Jeugd

Naar boven