Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

De raad van de gemeente Hengelo,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2023;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid,

aanhef onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit:

vast te stellen de volgende

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 (Legesverordening 2024)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  de attestaties de vita en verklaringen van in leven zijn ten behoeve van door publiekrechtelijke lichamen toe te kennen pensioenen, ouderdoms-, invaliditeits-, wezen- of weduwenuitkeringen;

 • d.

  de inzage in stukken dan wel de verstrekking van informatie en/of stukken, welke vallen onder de werking van de Archiefwet en/of de Wet Milieubeheer, voor zover niet elders in de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemd;

 • e.

  vergunningen uitsluitend voor een wetenschappelijk of filantropisch doel;

 • f.

  voor het in behandeling nemen van een door de afdeling Wijkbeheer van de gemeente Hengelo ingediende aanvraag tot het verkrijgen van een kapvergunning;

 • g.

  het aan belanghebbende uitreiken van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om gemeentelijke subsidie;

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het plaatsen van een mobiele onderzoek unit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend.

Artikel 5 Maatstaven en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Belastingaanslagen van minder dan €10,00 worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen leges aangemerkt als één belastingbedrag.

 • 4.

  Het bedrag van de heffing op grond van hoofdstuk 2 van de Tarieventabel wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op hele euro’s.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges op basis van hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  De overige leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De bij wege van aanslag geheven leges zijn, in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, invorderbaar in een termijn die vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die waarin het aanslagbiljet is gedagtekend. Dit geldt ook in geval het totaalbedrag van de op één aanslag verschuldigde bedrag door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kan worden afgeschreven.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de aanslag of kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden, op het moment van mailing van de kennisgeving;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, op het moment van mailing van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

   

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart)

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen)

  • 3.

   artikel 1.20 (verklaring omtrent het gedrag)

  • 4.

   artikel 1.24 (Wet op de kansspelen)

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2023’ van 9 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Legesverordening 2024’.

Vastgesteld door de gemeenteraad van Hengelo in de openbare vergadering van 8 november 2023,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1  

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking, registratie partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op het stadhuis

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op het stadhuis:

a.

Maandag:

€ 217,80

b.

Dinsdag tot en met vrijdag:

€ 495,50

c.

Zaterdag:

€ 749,20

d.

De onder a, b en c genoemde leges worden niet geheven als de huwelijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap plaatsvindt op een voor kosteloze huwelijksvoltrekking of kosteloze partnerschapsregistratie aangewezen tijd.

Artikel 1.2 Huwelijksvoltrekking, registratie partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in bijzonder huis

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op:

a.

Maandag tot en met vrijdag:

€ 495,50

b.

Zaterdag of zondag:

€ 558,70

c.

De onder a en b genoemde tarieven zijn exclusief de kosten van de trouwlocatie zelf.

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking, registratie partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een eenmalig aangewezen trouwlocatie

a.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een eenmalig aangewezen trouwlocatie:

€ 749,20

b.

Het onder a genoemde tarief is exclusief de kosten van de trouwlocatie zelf.

Artikel 1.4 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

€ 129,60

Artikel 1.5 Annuleren of wijzigen datum

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van veertien dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum:

€ 54,45

Artikel 1.6 Trouwboekje of partnerschapsboekje

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

a.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering:

€ 22,20

b.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering:

€ 47,70

Artikel 1.7 Verstrekken pen of USB-stick

a.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een pen bij een huwelijk of partnerschap:

€ 19,10

b.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een USB-stick met de geluidsopname van de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie:

€ 19,10

 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.8 Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt het maximum tarief zoals dat voor dit document is opgenomen in artikel 6, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.

Van een nationaal paspoort

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

2.

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort)

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

3.

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

4.

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

Artikel 1.9 Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt het maximum tarief zoals dat voor dit document is opgenomen in artikel 6, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.

een Nederlandse identiteitskaart

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

2.

Voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

Artikel 1.10 Modaliteiten

Het tarief bedraagt het maximum tarief zoals dat voor dit document is opgenomen in artikel 6, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.8 en 1.9 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen

 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.11 Rijbewijzen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: het in bijlage VI, onderdeel rijbewijs, van de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer genoemde bedrag, vermeerderd met het in artikel 104b van het Reglement rijbewijzen genoemde bedrag, waarbij de som van deze bedragen naar beneden wordt afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Artikel 1.12 Modaliteiten

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.11 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met het bedrag genoemd in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer en verminderd met het bedrag genoemd in bijlage VI onder afdracht van gemeenten van die Regeling.

 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.13 Definities

1.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

2.

Voor de toepassing van artikel 1.17 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

Artikel 1.14 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.

Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 18,60

2.

Tot het verstrekken van een uittreksel uit de basisregistratie personen:

€ 18,60

a.

Indien de aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel aan de balie wordt gedaan, wordt het tarief genoemd onder b verhoogd met:

€ 10,90

3.

Tot het verstrekken van een persoonslijst:

€ 18,60

Artikel 1.15 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, ter verstrekking van gegevens, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

€ 25,40

Artikel 1.16 Verstrekking van gegevens bij onvoldoende overlegde gegevens

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van persoonsgegevens, wanneer onvoldoende gegevens worden overlegd om de benodigde persoonsgegevens direct te kunnen achterhalen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 25,40

Artikel 1.17 Optreden door gemeente als ‘doorgeefluik’

Het tarief bedraagt voor het optreden door de gemeente als ‘doorgeefluik’ per brief

€ 1,30

 

Paragraaf 1.5 Vastgoedinformatie

Artikel 1.18 Plan- of kaartinformatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

Informatie uit het gemeentelijk kadastraal systeem omtrent uitleg over de ligging van kadastrale grenzen, per kwartier

€ 25,60

b.

Informatie uit de ‘gemeentelijke kadastrale balie (Kadaster online)’ per raadpleging

€ 3,45

c.

Het tarief onder b wordt vermeerderd per kwartier of gedeelte daarvan met

€ 25,60

Artikel 1.19 Informatie uit registers

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

€ 25,60

 

Paragraaf 1.6 Overige publiekszaken

Artikel 1.20 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

Tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen:

€ 41,35

b.

Tot het verstrekken van een attestatie de vita of een bewijs van in leven zijn:

€ 16,60

c.

Tot het verstrekken van een legalisatie van een handtekening of fotokopie:

€ 18,60

 

Paragraaf 1.7 Gemeentearchief

Artikel 1.21 Naspeuringen in gemeentearchief

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.

Voor het doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor het eerste half uur:

€ 8,50

2.

Voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken langer dan een half uur, per half uur of gedeelte daarvan:

€ 25,50

3.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het behulpzaam zijn bij naspeuringen in de gehouden archieven voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 5,45

Artikel 1.22 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van fotokopieën van stukken uit het gemeentearchief voor:

1.

A-4 formaat per afdruk in zwart-wit:

€ 0,45

2.

A-3 formaat per afdruk in zwart-wit:

€ 0,85

3.

A-0 formaat per afdruk in zwart-wit:

€ 5,00

4.

A-4 formaat per afdruk in kleur:

€ 0,85

5.

A-3 formaat per afdruk in kleur:

€ 1,65

6.

A-0 formaat per afdruk in kleur:

€ 10,00

De beheerder van de gemeentelijke archiefbewaarplaats is bevoegd te bepalen dat van bepaalde archiefbescheiden een bepaald soort reproductie vervaardigd mag worden. De tarieven zijn inclusief administratie, verzend- en verpakkingskosten.

 

Paragraaf 1.8 Bijzondere wetten

Artikel 1.23 Leegstandwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet:

€ 246,50

Tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandswet:

€ 197,00

Artikel 1.24 Wet op de kansspelen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

€ 226,50

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 136,00

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

Indien de prijzen en premies gezamenlijk een waarde hebben van maximaal € 4.500,--:

€ 99,10

Artikel 1.25 Wegenverkeerswetgeving

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten:

€ 45,10

b.

Tot het verlenen per ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld onder a:

€ 25,50

c.

Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling Voertuigen (tarief RDW):

€ 46,00

d.

Tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 57,00

e.

Tot het verlenen van een vergunning ingevolge de Wet vervoer personen te water:

€ 112,70

f.

Tot het verlenen van een eenmalige ontheffing voor een termijn van maximaal 3 maanden als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

€ 182,60

g.

Tot het verlenen van een ontheffing voor een termijn van 1 tot 3 jaar als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

€ 182,60

h.

Tot het verlenen van een ontheffing voor één jaar als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een bewoner met een 1e auto woonachtig in een parkeerschijfzone:

€ 40,30

i.

Tot het verlenen van een 2e bewonersontheffing voor één jaar als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een bewoner met een 2e en volgende auto woonachtig in een parkeerschijfzone:

€ 116,30

j.

Tot het verlenen van een ontheffing voor één jaar als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een bedrijf gevestigd in een parkeerschijfzone:

€ 116,30

k.

Tot het verlenen van een ontheffing voor één jaar als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor bezoekers van een bewoner woonachtig in een parkeerschijfzone:

€ 40,30

l.

Tot het verlenen van een ontheffing voor één jaar als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor houders van een E-laad voertuig woonachtig in de omgeving van een parkeerschijfzone:

€ 40,30

 

Paragraaf 1.9 Diversen

Artikel 1.26 Diverse aanvragen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

Tot het verlenen van een verklaring van geen bezwaar:

€ 98,90

b.

Tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening Verblijfsrecreatie:

€ 345,70

c.

Tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 98,20

d.

Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Verordening Verblijfsrecreatie:

€ 99,10

e.

Tot het verlenen van een vergunning tot het verkopen van vuurwerk ingevolge de Wet gevaarlijke stoffen en artikel 2.72 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

1.

Voor een nieuwe verkoopgelegenheid:

€ 393,90

2.

Voor een bestaande verkoopgelegenheid (verlenging):

€ 197,00

f.

Voor het afgeven van nummerbordjes, in die gevallen dat de huisnummering geen onderdeel uitmaakt van een omgevingsvergunning:

€ 49,10

Artikel 1.27 Kopieën, beschikkingen, uittreksels

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

Fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.

Per pagina op papier van A4-formaat of kleiner in zwart-wit:

€ 0,10

2.

Per pagina op papier van A3-formaat in zwart-wit:

€ 0,20

3.

Per pagina op papier van A0-formaat in zwart-wit:

€ 1,85

4.

Per pagina op papier van A4-formaat of kleiner in kleur:

€ 0,35

5.

Per pagina op papier van A3-formaat in kleur:

€ 0,45

6.

Per pagina op papier van A0-formaat in kleur:

€ 3,70

7.

In digitale vorm:

€ 0,00

b.

Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 22,65

c.

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 7,20

Artikel 1.28 Gemeentegarantie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.

Tot het verstrekken van een gemeentegarantie:

€ 91,70

2.

Tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening:

€ 93,70

Artikel 1.29 Kabels en leidingen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Hengelo 2016:

€ 451,90

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van toestemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden, waarvoor geen instemmingsbesluit of vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Hengelo 2016:

€ 84,90

Artikel 1.30 Toepassing coördinatieregeling op grond van afdeling 3.5 Awb

Indien de coördinatieregeling wordt toegepast waarbij meerdere vergunningen of ontheffingen uit hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 van deze verordening gelijktijdig en in samenhang worden aangevraagd, dan wordt een korting toegepast op de som van de afzonderlijk verschuldigde leges van:

20%

 

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet

 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a.

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

b.

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplichtin het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

 

 • -

  onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

 • -

  onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

 • -

  onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

5.

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan de normbouwkosten voor de bouwactiviteit voor zover daarin is voorzien in onderstaande bouwkostentabel en de bij de aanvraag opgegeven bouwkosten meer dan 5 % afwijken van deze normbouwkosten.

I. Woningen:

Rijtjeswoningen

€ 255 per m3

Twee onder één kapwoningen

€ 285 per m3

Vrijstaande woning tot en met 600 m3

€ 310 per m3

Vrijstaande woning > 600 m3

€ 350 per m3

Appartement, één of meer bouwlagen

€ 350 per m3

Woonwagens (nieuw en verplaatst)

€ 225 per m3

(tijdelijke) woonunit

€ 225 per m3

II. Bijgebouwen bij woningen:

Latere aanbouw/opbouw zoals een erker, dakopbouw

€ 365 per m3

Garage / berging / tuinhuisje

Hout

Halfsteens met plat dak

Halfsteens met kap

Spouw met plat dak

Spouw met kap

€ 110 per m3

€ 140 per m3

€ 150 per m3

€ 169 per m3

€ 195 per m3

Dakkapel

€ 1.140 per meter breedte

Carport

€ 170 per m2

Schuttingen en hekwerken

€ 105 per m

III. Agrarische bouwwerken:

Stallen

€ 50 per m3

Werktuigberging / schuur

Damwandprofiel

Metselwerk

€ 25 per m3

€ 55 per m3

Mestkelders onder de stallen

€ 95 per m3

Kassen

€ 35 per m3

IV. Niet agrarische bouwwerken:

Opslagloodsen

plaatstaal damwandprofiel

metselwerk

€ 20 per m3

€ 60 per m3

Kantoren / showroom / winkel / horeca

€ 345 per m3

Scholen / sporthal / verkoophal/(grootschalige detailhandels vestiging

€ 270 per m3

Noodschool / kleedgebouw

(sportvereniging) / semipermanente unit

€ 210 per m3

Industriehal

plaatstaal geïsoleerd

tot 10.000 m3

10.000 m3 tot 100.000m3

100.000 m3 tot 200.000 m3

200.000 m3 of meer

metselwerk

€ 70 per m3

€ 55 per m3

€ 45 per m3

€ 35 per m3

€ 120 per m3

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.

Conceptverzoek;

2.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

3.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

4.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

5.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

6.

intrekking van een omgevingsvergunning;

7.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen 2,3,4,en 5 ;

8.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen 2 tot en mrt 7

Artikel 2.3 Bepalen tarief

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Conceptverzoek

1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptverzoek over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving (behalve een milieubelastende activiteit), bedraagt:

€ 170

2.

De op grond van het eerste lid verschuldigde leges worden verhoogd met:

Het tarief voor de behandeling van het conceptverzoek door de regionale omgevingstafel, indien de activiteiten daartoe aanleiding geven, bedraagt:

Indien een conceptverzoek meerdere keren wordt behandeld op de omgevingstafel wordt iedere behandeling in rekening gebracht.

€ 1.100

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptverzoek voor een milieubelastende activiteit, bedraagt:

€ 1.111

 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel) 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, met bouwkosten zoals aangegeven in onderstaande tabel.

 

Indien de bouwactiviteit enkel betrekking heeft op een bouwtechnische bouwactiviteit geldt als tarief het percentage en het minimumbedrag in de kolom “individuele aanvraag”. Als in de aanvraag een gecombineerde bouwactiviteit (bouwtechnisch en omgevingsplanactiviteit) wordt aangevraagd geldt als tarief het percentage en het minimumbedrag in de kolom “gecombineerde aanvraag”.

Individuele aanvraag

Gecombineerde aanvraag

met een minimum van

Individuele aanvraag

Gecombineerde aanvraag

€ 0 tot € 25.000

1,03%

0,82%

met een minimum van

€ 220

€ 220

€ 25.000 tot € 50.000:

1,03%

0,82%

met een minimum van

€ 260

€ 220

€ 50.000 tot € 100.000

1,01%

0,79%

met een minimum van

€ 515

€ 410

€ 100.000 tot € 250.000

0,98%

0,76%

met een minimum van

€ 1.010

€ 790

€ 250.000 tot € 500.000

0,96%

0,74%

met een minimum van

€ 2.450

€ 1.900

€ 500.000 tot € 1.000.000

0,93%

0,71%

met een minimum van

€ 4.800

€ 3.700

€ 1.000.000 tot € 2.500.000

0,90%

0,69%

met een minimum van

€ 9.300

€ 7.100

€ 2.500.000 tot € 5.000.000

0,87%

0,65%

met een minimum van

€ 22.500

€ 17.250

€ 5.000.000 tot € 10.000.000

0,85%

0,63%

met een minimum van

€ 43.500

€ 32.500

€ 10.000.000 of meer

0,82%

0,60%

met een minimum van

€ 85.000

€ 63.000

met een maximum van

€ 345.376

€ 253.274

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk en/of percelen (ruimtelijke deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

a.

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bestaande uit een bouwactiviteit (inclusief welstandbeoordeling) met bouwkosten als aangegeven in de onderstaande tabel

€ 0 tot € 25.000

2,45%

met een minimum van

€ 316

€ 25.000 tot € 50.000:

2,45%

met een minimum van

€ 613

€ 50.000 tot € 100.000

2,37%

met een minimum van

€ 1.225

€ 100.000 tot € 250.000

2,29%

met een minimum van

€ 2.370

€ 250.000 tot € 500.000

2,21%

met een minimum van

€ 5.725

€ 500.000 tot € 1.000.000

2,12%

met een minimum van

€ 11.050

€ 1.000.000 tot € 2.500.000

2,05%

met een minimum van

€ 21.200

€ 2.500.000 tot € 5.000.000

1,96%

met een minimum van

€ 51.250

€ 5.000.000 tot € 10.000.000

1,88%

met een minimum van

€ 98.000

€ 10.000.000 of meer

1,80%

met een minimum van

€ 188.000

met een maximum van

€ 759.823

b.

binnenplanse omgevingsplanactiviteit voor afwijken van het omgevingsplan gecombineerd met bouwactiviteit

10%

van de onder 1 verschuldigde leges met een minimum van

€ 265,00

c.

binnenplanse omgevingsplanactiviteit voor afwijken van het omgevingsplan (zonder bouwactiviteit)

€ 530,00

2.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

a.

buitenplanse omgevingsplanactiviteit voor afwijken van het omgevingsplan gecombineerd met bouwactiviteit

10%

van de onder a onder 1 verschuldigde leges met een minimum van

€ 817,00

b.

buitenplanse omgevingsplanactiviteit voor afwijken van het omgevingsplan

€ 1.089,00

3.

De op grond van het eerste lid verschuldigde leges worden verhoogd met:

Het tarief voor de behandeling van het conceptverzoek door de regionale omgevingstafel, indien de activiteiten daartoe aanleiding geven, bedraagt:

Indien een conceptverzoek meerdere keren wordt behandeld op de omgevingstafel wordt iedere behandeling in rekening gebracht.

€ 1100

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 424,00

2.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 424,00

 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 0

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 0

 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.020

Artikel 2.11 Overige milieubelastende activiteiten (afdeling 3.2 tot en met 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.020,00

 

Paragraaf 2.6 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: uitvoeren werk of werkzaamheden

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk of werkzaamheden in gevallen waarin dat in het (tijdelijk) omgevingsplan is bepaald:

€ 879,00

Artikel 2.13 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel [2:12] van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  Voor het maken of hebben van een uitweg (waaronder ook wordt verstaan het “verplaatsen”

  van een uitweg)

€432,00

 • b.

  Voor het veranderen of het veranderen van het gebruik van een vergunde uitweg

  0,00

€ 220,00

De aanlegkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Paragraaf 2.7 Overige activiteiten

Artikel 2.14 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 3 van de gemeentelijke Bomenverordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • 1.

  voor het kappen van maximaal 4 bomen

€ 217,00

 • 2.

  voor 5 bomen of meer

€ 432,00

Artikel 2.15 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken of objecten plaatsen op de weg 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg of een openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan, bedoeld in artikel 2:10A van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1.

indien 50m2 of minder gemeentegrond in gebruik wordt genomen

€ 217,00

2.

indien meer dan 50m2 gemeentegrond in gebruik wordt genomen

€ 432,00

Artikel 2.16 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft opeen omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1.

voor het verkrijgen van een vergunning voor een standplaats van één tot maximaal 5 dagen per kalenderjaar

€ 183,00

2.

voor het verkrijgen van een vergunning voor een standplaats van vijf dagen of meer per kalenderjaar

€ 244,00

Artikel 2.17 Andere activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 198,00

 

Paragraaf 2.8 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.18 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

1.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 

 • a.

  het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • b.

  bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • c.

  het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 • d.

  het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 220,00

2.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 220,00

Artikel 2.19 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

1.

.Als de aanvraag om één of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op: één of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 1.010

2.

Als de aanvraag om één of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief:

€ 1.010

Artikel 2.20 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.18 en 2.19, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 220,00

 

Paragraaf 2.9 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.21 Gelijkwaardige maatregel

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief

€ 220,00

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief

€ 0

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 95,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

€ 95,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.10 Overige tarieven

Artikel 2.22 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 316,00

Artikel 2.23 Wijzigen omgevingsvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

Artikel 2.24 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 212,00

Artikel 2.25 Intrekken omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning

1.

voor één of meer milieubelastende activiteiten, tenzij artikel 2.39 van toepassing is

€ 1.010

2.

voor andere activiteiten, behalve kappen/vellen van houtopstanden

€ 95,00

3.

activiteit voor kappen/vellen van houtopstanden

€ 0

Artikel 2.26 Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.31 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

Artikel 2.27 Wijzigen van het omgevingsplan

1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan bedraagt in ieder geval:

€ 677,00

2.

Het in lid 1 vermelde tarief wordt, vanaf het moment van indienen, tot het vaststellen van een omgevingsplan (beoordelen aanvraag, opstellen omgevingsplan en volgen procedure) vermeerderd met:

a.

minimaal:

€ 4.784,00

b.

en maximaal:

€ 108.900,00

3.

Het ingevolge het bepaalde in onderdeel 2 verschuldigde tarief wordt, indien van toepassing, verhoogd met de externe advieskosten, met een maximum van:

€ 34.175,00

4.

Het ingevolge het bepaalde in onderdeel 1 en 2 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het verlenen van de aldaar bedoelde medewerking aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld middels een begroting welke ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

5.

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 4 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager is verzonden, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

6.

Indien de aanvraag wordt afgewezen bedraagt het tarief voor de in onderdeel 2 en 3 vermelde diensten:

€ 684,00

Artikel 2.28 Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 212,00

 

Paragraaf 2.11 Modaliteiten

Artikel 2.29 Achteraf ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

20%

met een maximum van:

€ 1.378,00

Artikel 2.30 Uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

1.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 4.545

2.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit gecombineerd met een bouwactiviteit:

€ 4.786,00

indien de bouwkosten meer dan € 150.000,- bedragen, wordt dit bedrag verhoogd met:

0,42%

van de bouwkosten boven de € 150.000 met een maximum van:

€ 54.031,00

3.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit niet gecombineerd met een bouwactiviteit:

bij een perceel van maximaal 1.000m²

€ 4.786,00

bij een perceel groter dan 1.000m² en maximaal 5.000m²

€ 6.806,00

bij een perceel groter dan 5.000m²

€ 9.474,00

4.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen 1,2 en 3:

€ 4.786,00

Artikel 2.31 Beoordeling onderzoeksrapporten 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

1.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 372,00

2.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 424,00

3.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 424,00

4.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 424,00

5.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 424,00

6.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER): het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek voor beoordeling van een MER aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Het verzoek wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

7.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 424,00

 

Paragraaf 2.12 Vermindering

Artikel 2.32 Vermindering na conceptverzoek

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om conceptverzoek als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, worden de volgens artikel 2.4, lid 1 en lid 3 geheven leges voor het conceptverzoek in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid is vereist dat de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt gedaan:

 

 • a.

  voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het conceptverzoek betrekking had;

 • b.

  in overeenstemming met de uitkomsten van het conceptverzoek; en

 • c.

  binnen 12 maanden na dagtekening van de kennisgeving op het conceptverzoek.

Artikel 2.33 Vermindering bij meervoudige aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van leges voor de milieubelastende activiteiten als bedoeld in paragraaf 2.5 en het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12. De vermindering bedraagt:

7 %

 

Paragraaf 2.13 Teruggaaf

Artikel 2.34 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges, een en ander met een minimum te vorderen legesbedrag van:

€ 170,00

Artikel 2.35 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

65%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges, een en ander met een minimum te vorderen legesbedrag van

€ 220,00

het minimumbedrag geldt niet voor de activiteit kappen/vellen van een houtopstand

Artikel 2.36 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

1.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking voordat de aanvraag naar de inhoud is beoordeeld en getoetst aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges; een en ander met een minimum te vorderen legesbedrag van:

€ 220,00

2.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking nadat deze naar de inhoud is beoordeeld en getoetst aan de daarvoor geldende wet - en regelgeving, maar voordat daarop een besluit is genomen

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges; een en ander met een minimum te vorderen legesbedrag van:

€ 220,00

het minimumbedrag geldt niet voor de activiteit kappen/vellen van een houtopstand

Artikel 2.37 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

20%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.38 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

1.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

20%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges, met een minimum te vorderen legesbedrag van:

€ 220,00

2.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

het minimumbedrag geldt niet voor de activiteit kappen/vellen van een houtopstand

Artikel 2.39 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.11.

 

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

 

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

1.

Een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

a.

Voor de uitoefening van een horecabedrijf:

€ 405,00

b.

Voor de uitoefening van een slijtersbedrijf:

€ 394,00

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

a.

Een ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:29 zevende lid van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 246,00

a.

Een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 394,00

b.

Een verlof op grond van artikel 2:34k van de Algemene Plaatselijke Verordening (verstrekken van alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse in een besloten ruimte anders dan om niet):

€ 197,00

d.

Een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 98,00

d.

Een wijziging van een verlof op grond van artikel 2:34k lid 1 en 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 147,00

e.

Een terrasvergunning:

€ 197,00

Artikel 3.3 Melding

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet, dan wel naar aanleiding van een wijziging van een leidinggevende:

€ 197,00

Artikel 3.4 Niet-ontvankelijk

Indien een aanvraag als bedoeld in de artikel 3.1, 3.2 of 3.3 niet-ontvankelijk is en aanvullende stukken moeten worden opgevraagd, worden de leges voor de desbetreffende vergunning verhoogd met:

€ 207,00

 

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.5 Vergunning seksbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.

Om een vergunning of om de verlenging van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 1.188,00

2.

Als bedoeld in artikel 2.1 van de nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven:

a.

Bij een inrichting met 1 tot 5 werkkamers, bovenop het bedrag dat vermeld staat onder 1:

€ 705,00

b.

Bij een inrichting met 5 tot 10 werkkamers, bovenop het bedrag dat vermeld staat onder 1:

€ 1.264,00

c.

Bij een inrichting met 10 of meer werkkamers, bovenop het bedrag dat vermeld staat onder 1:

€ 1.828,00

 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.6 Ontheffing winkeltijden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdwet:

€ 189,00

 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement

Artikel 3.7 Organiseren evenement

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.

Het verlenen van een vergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

a.

Een evenement categorie A:

€ 82,00

b.

Een meerdaags evenement categorie A:

€ 131,00

c.

Een evenement categorie B:

€ 244,00

d.

Een meerdaags evenement categorie B:

€ 305,00

e.

Een evenement categorie C:

€ 366,00

f.

Een meerdaags evenement categorie C:

€ 464,00

Artikel 3.8 Vermindering of teruggaaf vanwege intrekking aanvraag evenementenvergunning

1.

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een evenementenvergunning geheel of gedeeltelijk intrekt, bestaat aanspraak op vermindering of teruggaaf van een deel van de verschuldigde leges. De vermindering of teruggaaf bedraagt:

65%

van de voor het in behandeling nemen van de ingetrokken onderdelen van de aanvraag verschuldigde leges, een en ander met een minimum legesbedrag van:

€ 54,00

2.

Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken nadat deze naar de inhoud is beoordeeld en getoetst aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving, maar voordat daarop een besluit is genomen, bedraagt de vermindering of teruggaaf:

20%

van de voor het in behandeling nemen van de ingetrokken onderdelen van de aanvraag verschuldigde leges, een en ander met een minimum legesbedrag van:

€ 54,00

 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel 3.9 Marktstandplaatsvergunningen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

Voor het verkrijgen van een vergunning voor een standplaats van 1 tot maximaal 5 dagen per kalenderjaar als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 183,00

b.

Voor het verkrijgen van een vergunning voor een standplaats van 5 dagen of meer per kalenderjaar als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 244,00

 

Paragraaf 3.6 Kinderopvang

Artikel 3.10 Exploitatie gastouderopvang, gastouderbureau of kindercentrum

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 1.45, lid 1 en 2, Wet kinderopvang voor het in exploitatie nemen van:

a.

Een voorziening voor een gastouderopvang:

€ 396,00

b.

Een gastouderbureau of een kindercentrum:

€ 1.783,00

 

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Artikel 3.11 Verlenen van een andere vergunning, ontheffing of beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 99,00

Artikel 3.12 Coördinatieregeling

Indien de coördinatieregeling wordt toegepast waarbij meerdere vergunningen of ontheffingen uit hoofdstuk 1 en 3 van deze verordening gelijktijdig en in samenhang worden aangevraagd, dan wordt een korting toegepast op de som van de afzonderlijk verschuldigde leges van:

20%

 

Paragraaf 3.8 Vermindering of teruggaaf

Artikel 3.13 Vermindering of teruggaaf vanwege intrekking aanvraag binnen hoofdstuk 3 (behalve paragraaf 3.4)

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing, geheel of gedeeltelijk intrekt nadat deze is ingediend, bestaat aanspraak op vermindering of teruggaaf van een deel van de verschuldigde leges. De vermindering of teruggaaf bedraagt:

a.

Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken voordat deze naar de inhoud is beoordeeld en getoetst aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving:

65%

Van de voor het in behandeling nemen van de ingetrokken onderdelen van de aanvraag verschuldigde leges, een en ander met een minimum legesbedrag van:

€ 82,00

b.

Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken nadat deze naar de inhoud is beoordeeld en getoetst aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving, maar voordat daarop een besluit is genomen:

20%

Van de voor het in behandeling nemen van de ingetrokken onderdelen van de aanvraag verschuldigde leges, een en ander met een minimum legesbedrag van:

€ 82,00

Artikel 3.14 Vermindering of teruggaaf vanwege intrekking verleende vergunning en/of ontheffing

Als op verzoek van de vergunninghouder een verleende vergunning en/of ontheffing geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op vermindering of teruggaaf van een deel van de verschuldigde leges, mits het verzoek is gedaan binnen een jaar na de verlening van de vergunning en/of de ontheffing en van het onderdeel of de onderdelen van die vergunning en/of ontheffing waarop het verzoek betrekking heeft, geen gebruik is gemaakt. De vermindering of teruggaaf bedraagt:

20%

van de voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het onderdeel of de onderdelen van de vergunning en/of ontheffing waarop het verzoek om intrekking betrekking heeft verschuldigde leges, een en ander met een minimum legesbedrag van:

€ 82,00

Artikel 3.15 Vermindering of teruggaaf vanwege het weigeren van een vergunning en/of ontheffing

1.

Als de gemeente een vergunning en/of ontheffing geheel of gedeeltelijk weigert, bestaat aanspraak op vermindering of teruggaaf van een deel van de verschuldigde leges. De vermindering of teruggaaf bedraagt:

20%

van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor het betreffende onderdeel of de betreffende onderdelen van de vergunning en/of ontheffing verschuldigde leges, een en ander met een minimum legesbedrag van:

€ 82,00

2.

Onder een weigering als bedoeld onder het eerste lid van dit artikel wordt mede verstaan geheel of gedeeltelijke vernietiging van een vergunning en/of ontheffing in bezwaar of beroep.

Artikel 3.16 Teruggaaf als gevolg van het niet behandelen van een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing

1.

Als de gemeente een aanvraag niet behandelt op grond van artikel 4:5 Awb, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

65%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met een minimum te vorderen bedrag van:

€ 82,00

2.

Indien na een weigering, een besluit tot buiten behandeling laten, of intrekking van een vergunning en/of ontheffing conform artikel 3.5, dezelfde vergunning en/of ontheffing, binnen één jaar na het besluit of intrekking, opnieuw wordt aangevraagd, waarbij het gebrek is hersteld, wordt 75% van het bedrag, dat na verrekening van teruggaaf op grond van artikel 3.16 lid 1 in rekening is gebracht, in mindering gebracht op de leges.

 

Behorende bij het raadsbesluit van 8 november 2023.

 

De griffier van de gemeente Hengelo

Naar boven