Nadere regels subsidie Inwonersinitiatieven 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

 

gelet op titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Vijfheerenlanden

 

BESLUIT:

vast te stellen de Nadere regels subsidie Inwonersinitiatieven 2023.

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Aanvrager: zowel inwoners als maatschappelijke organisaties kunnen een beroep doen op de subsidieregeling

  • b.

   Inwoner: inwoner van de gemeente Vijfheerenlanden;

  • c.

   Subsidie inwonersinitiatief: incidentele subsidie die wordt verstrekt voor initiatieven van inwoners en/of maatschappelijke organisatie;

  • d.

   Maatschappelijke organisatie: een organisatie die niet gericht is op het maken van winst en als rechtspersoon naar burgerlijk recht is opgericht;

  • e.

   Vrijwilliger: is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband en zonder vergoeding (met uitzondering van een vrijwilligersvergoeding).

  • f.

   Verordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Vijfheerenlanden 2020 (ASV)

  • g.

   Inwonersinitiatief: een initiatief levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van de directe woonomgeving van de inwoners; het vergroot de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid van inwoners in de gemeente Vijfheerenlanden. Inwoners zetten zich in om een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving en kwaliteit van hun eigen leefomgeving.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze nadere regels zijn van toepassing op aanvragen voor de subsidie inwonersinitiatieven in Vijfheerenlanden.

Artikel 3. Voorwaarden

Inwoners initiatieven moeten voldoen aan de volgende voorwaarden

 • a.

  De aanvraag van het initiatief wordt ingediend door inwoners of een maatschappelijke organisatie;

 • b.

  Een initiatief heeft een niet-commercieel karakter;

 • c.

  Een initiatief moet een toegevoegde waarde voor de gemeenschap hebben;

 • d.

  Een initiatief mag geen betrekking hebben op slechts één of enkele huishoudens;

 • e.

  De subsidie draagt bij aan een opstart of een doorstart van een initiatief;

 • f.

  Er moet voldoende draagvlak voor het initiatief zijn. Dit moet onder andere blijken uit samenwerking met andere inwoners en/ of organisaties (professioneel of vrijwillig);

 • g.

  Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het initiatief blijft bij de aanvrager(s);

 • h.

  De aanvrager draagt een redelijke eigen (financiële) bijdrage en/of cofinanciering van verschillende fondsen/subsidiënten en zelfwerkzaamheid bij;

 • i.

  Het uitgangspunt van de aanvraag is een eenmalige bijdrage voor 1 jaar;

 • j.

  Als er sprake is van een meerjarig initiatief kan er maximaal 3 aaneengesloten jaren een aanvraag worden gedaan;

  • -

   De aanvraag moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. In de aanvraag voor het tweede en derde jaar moet onderbouwd aangegeven worden hoe het initiatief uiteindelijk zonder subsidie inwonersinitiatieven verder kan;

 • k.

  Primaire inzet gebeurt door vrijwilligers;

 • l.

  De aanvrager gaat akkoord met mogelijke publiciteit van het initiatief.

Artikel 4. Weigeringsgronden

 • 1.

  Er wordt geweigerd als er niet wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 3.

 • 2.

  In aanvulling op lid 1 kan er worden geweigerd om een subsidie te verlenen indien:

  • a.

   het initiatief geen aantoonbare meerwaarde heeft ten opzichte van het bestaande aanbod van fysieke of sociale voorzieningen, of een dubbeling en/of herhaling vormt ten opzichte van eerder uitgevoerde inwonersinitiatieven;

  • b.

   als er sprake is van een initiatief waarvoor subsidie of financiering op grond van een andere gemeentelijke regeling mogelijk is. Uiteraard mogen er wel sponsors of andere mede financiers worden gezocht;

 • 3.

  Een aanvraag wordt geweigerd indien het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 5 Plafond en verdeling

 • 1.

  Het jaarlijkse subsidieplafond bedraagt € 1.000.000,00 (zegge: 1 miljoen euro).

 • 2.

  De maximaal toegestane reserve inwonersinitiatieven bedraagt € 500.000,00.

 • 3.

  Bij de aanvraag voor eten en drinken wordt een maximale bijdrage van €150,00 toegekend.

 • 4.

  Het maximale subsidiebedrag is € 25.000,00 per kalenderjaar per aanvrager.

 • 5.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het maximale bedrag genoemd in lid 4.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een inwonersinitiatief wordt digitaal ingediend via de website van de gemeente Vijfheerenlanden.

 • 2.

  Voor hulp of advies bij de indiening kan de aanvrager terecht bij het team wijkambassadeurs.

 • 3.

  In afwijking van artikel 10 lid 1.b ASV kan de subsidie inwonersinitiatieven het gehele jaar door worden aangevraagd.

 • 4.

  De aanvraag moet uiterlijk 30 dagen voor de geplande datum van de uitvoering van de activiteit(en) worden ingediend.

Artikel 7 Beoordeling aanvraag

 • 1.

  De beoordeling en toekenning vindt plaats door minimaal 1 wijkambassadeur en 1 gemeentelijke medewerker namens het college.

 • 2.

  De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 8 Verlening en vaststelling

 • 1.

  In afwijking van artikel 11 lid 1 ASV, bij initiatieven boven de €25.000,-, beslist het college binnen 3 maanden of de aanvraag tot verlening van de subsidie wordt gehonoreerd.

 • 2.

  Subsidies tot maximaal € 1.500,00 worden gelijktijdig verleend en vastgesteld.

 • 3.

  Verantwoording over de in lid 2 genoemde subsidie vindt, binnen 4 weken na afloop van de activiteit, plaats door middel van een mondelinge of schriftelijke toelichting aan de wijkambassadeur en enkele foto’s of een filmpje. Indien er een mondelinge toelichting wordt gegeven zal de wijkambassadeur dit schriftelijk samenvatten en toevoegen aan het dossier.

 • 4.

  Subsidies van € 1.500,00 en hoger worden voorlopig verleend.

 • 5.

  Op de subsidieverlening wordt een voorschot verleend.

 • 6.

  De vaststelling van een subsidie zoals benoemd in lid 4 dient binnen 3 maanden na afloop van de activiteit te worden aangevraagd.

 • 7.

  De aanvraag tot vaststelling zoals bedoeld in lid 4 moet zijn voorzien van een verantwoording van de activiteit. Deze verantwoording bevat in ieder geval:

  • a.

   een verslag van de uitgevoerde activiteit met daarbij benoemd of de doelstelling van de activiteit is behaald;

  • b.

   indien van toepassing het aantal deelnemers;

  • c.

   Overzicht van inkomsten en uitgaven, inclusief toelichting en facturen die betrekking hebben op de uitvoering van de activiteit waarvoor de subsidie is gebruikt;

 • 8.

  De vaststelling van een subsidie als bedoeld in lid 4 vindt plaats binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling.

Artikel 9. Overige bepalingen

 • 1.

  De wethouder die het aangaat wordt elk half jaar geïnformeerd over de aangevraagde subsidies inwonersinitiatieven.

 • 2.

  De gemeenteraad krijgt jaarlijks een overzicht van de aangevraagde subsidies Inwonersinitiatieven. Deze wordt uiterlijk voor 1 maart het jaar daarop aangeleverd.

Artikel 10 Overgangsbepaling

 • 1.

  Voor de lopende zaken geldt de huidige regeling nog voor het vaststellen van eerder verleende subsidies inwonerinitiatieven.

Artikel 11. Inwerkingtreding, intrekking en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  De voormalige “Nadere Regels Subsidies Inwonersinitiatieven Vijfheerenlanden” worden ingetrokken.

 • 3.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere Regels Subsidies Inwonersinitiatieven Vijfheerenlanden 2023.

Naar boven