Eerste wijziging Nadere regels subsidies gemeente Zundert 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

gelezen het bepaalde in art. 4:81 van Algemene wet bestuursrecht en art. 2 lid 2 van Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2020.

 

overwegende de visie en doelstellingen uit het programma Dienstverlenend en Betrokken Zundert en de Factor Z.

 

besluit:

 

 • 1.

  De Eerste wijziging Nadere Regels subsidies gemeente Zundert 2023 vast te stellen.

Hoofdstuk 7 wordt vervangen door onderstaande bepalingen.

 

HOOFDSTUK 7 INWONERSINITIATIEVEN

Artikel 7.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Draagvlak: Het initiatief krijgt steun of waardering van buurtbewoners. Er zijn vanuit de omgeving geen grote bezwaren die de uitvoering van het initiatief in de weg staan.

 • 2.

  Zaaier: Een idee dat zelf eenvoudig uitgevoerd kan worden. Voor een zaaier wordt maximaal € 500 beschikbaar gesteld.

 • 3.

  Initiatief: Een idee waar meer dan € 500 voor nodig is of hulp van de gemeente. Bij een initiatief subsidiëren we maximaal 80% van de kosten en ontvangt de initiatiefnemer maximaal € 1.500 subsidie.

 • 4.

  Initiatiefnemer(s): Een inwoner, een groep inwoners of een vereniging van plaatselijk belang, die een idee heeft, uitwerkt en uitvoert.

 • 5.

  Inwoner: Een persoon die woont in de gemeente Zundert. Deze persoon staat ingeschreven bij de gemeente (in de Basisregistratie Personen).

 • 6.

  Kern: dorpen en buurtschappen in de gemeente Zundert.

 • 7.

  Leefomgeving: De omgeving waarin iemand woont. Bijvoorbeeld een straat, buurt, wijk, dorp, of gemeente.

 • 8.

  Leefbaarheid: De beleving van inwoners over hun eigen leefomgeving.

Artikel 7.2 Toetsingscriteria

 • 1.

  het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid. Dat betekent dat inwoners prettig samenleven en inwoners in de buurt, het dorp of gemeente er op vooruitgaan.

 • 2.

  Inwoners in de buurt steunen het initiatief.

 • 3.

  Het initiatief is niet gericht op het maken van winst.

 • 4.

  Eventueel beheer, onderhoud en structurele kosten zijn geregeld.

 • 5.

  Het initiatief wordt uitgevoerd samen met buurtgenoten.

 • 6.

  Het initiatief leidt binnen één jaar tot een concreet resultaat.

 • 7.

  Buurtfeesten, jubilea of kosten voor eten en drinken worden niet gesubsidieerd.

 • 8.

  Er kan geen aanvraag ingediend worden voor een idee of initiatief dat al heeft plaatsgevonden. De aanvraag moet in ieder geval 6 weken voordat het wordt uitgevoerd aangevraagd worden.

 • 9.

  De aanvraag mag hele jaar door ingediend worden;

 • 10.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij als datum van ontvangst geldt de dag waarop de aanvraag volledig is en kennen subsidie toe zolang het budget voor het lopende jaar dit toelaat;

 • 11.

  Als het subsidieplafond wordt bereikt op een dag waarop er meerdere volledige aanvragen binnenkomen, wordt de volgorde van binnenkomst bepaald door middel van loting;

 • 12.

  De subsidieaanvraag bestaat uit een plan waarin in ieder geval het volgende beschreven staat:

  • a.

   een beschrijving en begroting van het initiatief. De begroting bevat tevens een opgave van de bijdragen van derden en de eigen investering, zowel financieel als eigen inzet;

  • b.

   welke doelgroep en welk maatschappelijk doel bereikt gaat worden;

  • c.

   in welke mate het initiatief maatschappelijk gedragen wordt onder bijvoeging van documentatie waaruit dit blijkt;

  • d.

   in welke mate aantoonbaar inspanning is gedaan om op andere wijze financiering voor het initiatief te krijgen.

Artikel 7.3 Subsidieplafond

 • 1.

  Per kern is maximaal € 5.000 per jaar beschikbaar.

 • 2.

  De gemeente Zundert subsidieert een idee of initiatief één keer.

Artikel 7.4 Berekening subsidie

 • 1.

  Voor een zaaier wordt maximaal € 500 beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Bij een initiatief subsidiëren we maximaal 80% van de kosten en ontvangt de initiatiefnemer maximaal € 1.500 subsidie. Het bedrag wordt bepaald op basis van een begroting.

Artikel 7.5 Inwerkingtreding

De Eerste wijziging Nadere Regels subsidies gemeente Zundert 2023 treedt in werking op 1 januari 2024.

Aldus besloten in de vergadering van 29 augustus 2023.

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de loco secretaris,

drs. A.I.J. Wagemans

de burgemeester,

J.G.P. Vermue

Naar boven