Kennisgeving voornemen om een allonge te sluiten met Stichting De Gooische Muziekschool voor de verhuur van een ruimte in het pand Ossenmarkt 44 te Weesp

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

1 Objectinformatie

Adres: Ossenmarkt 44, 1381 LX Weesp

Percelen: Gemeente WEESP, sectie A SECTIE, nummer 4484

Grootte: ca. 63 m2 vvo (één ruimte)

Looptijd: Conform de looptijd van de bestaande huurovereenkomst, tot 30- 06-2032

Op onderstaande kaart wordt de locatie van het gehuurde weergegeven

 

Voornemen tot verhuur

De gemeente Amsterdam is voornemens het bovengenoemde ruimte te verhuren aan de Stichting de Gooische Muziekschool (‘de Stichting’) . Het gehuurde zal door de Stichting uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als repetitieruimte en het geven van muzieklessen.

De Stichting is de enige serieuze gegadigde

De gemeente meent dat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de uitbreiding van de huurovereenkomst op grond van de navolgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Ten overvloede wijst de gemeente erop dat zij daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt:

  • -

    De Stichting is reeds huurder van twee ruimten in het pand Ossenmarkt 44 en wenst uit te breiden ten behoeve van leerlingen van de voormalige muziekschool die tot 15 juli 2023 de ruimte huurde voor het geven van muzieklessen. De Stichting wenst derhalve het gebruik voort te zetten met dezelfde bestemming.

  • -

    De Stichting voldoet aan beleidsdoelstellingen van de gemeente, vastgelegd in de cultuurvisie Weesp/ Driemond dat opgenomen is van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2025-2028 waarmee het college heeft ingestemd op 10 oktober j.l.

Niet eens met de voorgenomen verhuur?

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verhuring, dient u uiterlijk 20 dagen na publicatie van het voornemen een gerechtelijke procedure in kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de afdeling privaatrecht van de rechtbank Amsterdam door middel van het laten uitbrengen van een dagvaarding in kort geding aan het adres van de gemeente Amsterdam.

De termijn van 20 kalenderdagen is een vervaltermijn. Indien niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig is gemaakt kunnen er geen aanspraken jegens de gemeente, en staat het de gemeente vrij om tot contractsluiting over te gaan.

Het staat u in dat geval niet meer vrij om hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de Stichting zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Naar boven