Ontwerpbesluit voor een planologische afwijking voor de bouw van 36 beschermde wooneenheden op de hoek van de kruising van het Cascadepad en de busbaan aan de oostrand van Europakwartier te Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat er op de onderstaande aanvraag een ontwerpbesluit is genomen:

Kenmerk: 224908

Soort aanvraag: aanvraag omgevingsvergunning

Procedure: uitgebreid

Ontvangstdatum: 31 oktober 2022

Omschrijving: planologische afwijking voor de bouw van 36 beschermde wooneenheden

Locatie: kavel op de hoek van de kruising van het Cascadepad en de busbaan aan de oostrand van Europakwartier in Almere Poort

Besluit: ontwerpbesluit omgevingsvergunning met ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 31 oktober 2022 bovengenoemde aanvraag om omgevingsvergunning hebben ontvangen. Met ingang van 23 november 2023 wordt de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Deze ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Zienswijzen

Wij leggen de aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 23 november 2023 ter inzage. Eenieder kan binnen zes weken vanaf de eerste dag van terinzagelegging zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij Burgemeester en wethouders van Almere, postbus 200, 1300 AE Almere.

Ontwerpbesluit en bijbehorende stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf heden gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Vergunningen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Eenvoudig een afspraak maken kan via (https://www.almere.nl/).

Wilt u toch liever bellen? Dat kan op 14 036

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf heden gedurende een periode van zes weken ook digitaal ter inzage via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom).

Naar boven