ONTWERP DELEGATIEPLAN Omgevingsplan “Buitengebied Borsele 2018, gedeelte Oud Ovezandseweg 1, 2024”

Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend. Vanaf 23 november 2023 t/m 3 januari 2024 ligt het ontwerpbesluit samen met het ontwerpdelegatieplan Omgevingsplan "Buitengebied Borsele 2018, gedeelte Oud Ovezandseweg 1, 2024” voor iedereen ter inzage.

Inhoud

Dit delegatieplan voorziet in een planologisch-juridische regeling waardoor de voormalige agrarische bedrijfswoning op het perceel Oud Ovezandseweg 1 in Ovezande voor woondoeleinden mag worden gebruikt, en de voormalige agrarische schuur voor recreatief nachtverblijf.

Inzage

U kunt het ontwerpdelegatieplan vanaf 23 november 2023 raadplegen via

http://borsele.crotec-omgevingsplan.nl/. Deze digitale raadpleegomgeving is vanaf die datum ook te benaderen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0654.OPBGBOO12024-0001.

Daarnaast ligt het ontwerpbesluit samen met het ontwerpdelegatieplan ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken wanneer u de stukken in wilt zien, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met de afdeling Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113-238471.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende een zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand of e-mailen naar info@borsele.nl (Let op: de mail moet wel digitaal ondertekend zijn). Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze, verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar van Team Ruimtelijke Ontwikkeling via het telefoonnummer 06-52560975.

Heinkenszand, 22 november 2023

 

Naar boven