Wijziging van de Verordening op de Wijkraden 2022

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Rotterdam, elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2023 (raadsvoorstel nr. 23bb006967/23bo008082);

 

gelet op artikel 83 van de Gemeentewet;

 

overwegende, dat het gewenst is enkele wijzigingen in de Verordening op de Wijkraden 2022 aan te brengen;

 

besluit:

Artikel I  

De Verordening op de Wijkraden 2022 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

    In onderdeel a, subonderdeel 1º, wordt ‘Carnisse-Zuiderpark’ vervangen door ‘Carnisse-Zuidplein-Zuiderpark’.

  • 2.

    In onderdeel i, subonderdeel 2º, wordt ’Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier’ vervangen door ‘Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier’.

B

Artikel 11, tweede lid, onderdeel c vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b, door een punt.

 

C

Aan artikel 21 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • j.

    het beoordelen van bewonersinitiatieven in de wijk.

D

In Bijlage 1 worden de kaarten ‘wijken gebied Charlois’ en ‘wijken gebied Noord’ vervangen door onderstaande kaarten:

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 en 9 november 2023.

De griffier,

I.C.M. Broeders

De voorzitter,

A. Aboutaleb

Aldus vastgesteld door het college in de vergadering van 17 oktober 2023.

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 19 september 2023.

De burgemeester,

 

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nl

Naar boven