Bodemverontreiniging Apeldoornseweg 20-22 en Sonsbeeksingel 35-38 te Arnhem

Melding

Uit bodemonderzoeksgegevens blijkt dat de bodem in de tuinen van Apeldoornseweg 20-22 en Sonsbeeksingel 35-38 te Arnhem (locatienr: 5082) verontreinigd is met lood.

 

Wij zijn van plan vast te stellen dat het hier gaat om een ernstig en spoedeisend geval, omdat de bodemverontreiniging bij het huidig gebruik op een deel van de locatie mogelijk humane risico’s oplevert.

 

Spoedeisend deel

Voor de sanering in de achtertuinen van Apeldoornseweg 20-22 en Sonsbeeksingel 35-38 is instemming van het bevoegd gezag op grond van de Wet bodembescherming nodig. De sanering dient normaliter binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking 'ernst en spoed' te zijn aangevangen. De huidige inrichting en het daadwerkelijke gebruik (geen kinderen tussen 0 en 6 jaar aanwezig) rechtvaardigen echter het loslaten van dit tijdstip voor de aanpak van de sanering. Bij wijziging van het daadwerkelijk gebruik of een ander “natuurlijk moment” is de uitvoering van een sanering alsnog noodzakelijk.

 

Voor het nemen van de beschikking volgen wij de procedure volgens titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit houdt in dat de melding wordt gepubliceerd en gedurende twee weken digitaal ter inzage ligt.

 

Inzien

Via deze link is het dossier gedurende 2 weken te bekijken:

https://open.arnhem.nl/bodem/inzage3864385-5082.51.01.pdf

 

Belanghebbenden hebben de gelegenheid om hun reactie te geven op de melding. Als wij een besluit genomen hebben wordt dit gepubliceerd en worden de stukken digitaal ter inzage gelegd.

Zienswijze

De melding is vanaf 17 november 2023, gedurende twee weken, in te zien via bovenstaande link.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw reactie sturen naar: Gemeente Arnhem, afdeling Erfgoed en Milieu, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem. Zie toelichting "Zienswijze".

 

Naar boven