Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening gemeente Scherpenzeel 2023

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

 

Gelezen het voorstel van het college van 5 september 2023,

 

Besluit:

 

De Algemene plaatselijke verordening gemeente Scherpenzeel 2023 (hierna APV 2023), vastgesteld op 16 februari 2023, als volgt te wijzigen, waarmee deze Wijzigingsverordening geldt als een Wijzigingsbesluit op de geldende APV 2023;

 

Artikel 2:25 (Evenement) lid 1 APV 2023

 

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 

Als volgt gewijzigd vast te stellen:

 

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren, waarbij als maximale eindtijd op zondag tot en met donderdag 23:00 uur geldt. Op zaterdag (start evenement vrijdag), zondag (start evenement zaterdag), start van een evenement op Oudjaarsdag, - Koningsdag en -Bevrijdingsdag geldt 02:00 uur, tenzij laatst genoemde drie dagen een zondag betreft, dan geldt 23:00 uur.

 

Artikel 4:6 (Overige geluidhinder) lid 2 APV 2023

 

Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 

Als volgt gewijzigd vast te stellen:

 

Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, waarbij bij een evenement als maximaal toegestane belasting, op de gevel van de dichtstbijzijnde woning, 80 dB(A) geldt.

 

Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening gemeente Scherpenzeel 2023.

 

Inwerkingtreding

 

Deze verordening, en daarmee de gewijzigde APV-tekst, treedt in werking de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van gemeenteraad van 9 november 2023.

B.S. van Ginkel-Schuur

Griffier

M.C. Teunissen-Willemsen

burgemeester

Naar boven