Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Gilze en Rijen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet.

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Gilze en Rijen.

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Gilze en Rijen.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in de Participatiewet;

 • d.

  peildatum ambtshalve toekenningen: 1 september 2023;

 • e.

  peildatum niet ambtshalve toekenningen; eerste van de maand waarin de aanvraag wordt gedaan;

 • f.

  referteperiode: de volledige kalendermaand voorafgaand aan de peildatum en bij wisselende inkomsten de periode van 3 volledige kalendermaanden voorafgaand aan de peildatum.;

 • g.

  toepasselijke bijstandsnorm: norm voor een alleenstaande of voor een gezin.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als op de peildatum het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm. Bij wisselende inkomsten wordt voor de bepaling van het inkomen uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de referteperiode.

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

  • e.

   inwonende kostendelende medebewoners die niet de energierekening betalen.

Artikel 3: Inkomen

 • 1.

  Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het inkomen op de peildatum;

 • 2.

  Als er sprake is van wisselende inkomsten, dan wordt op basis van loonstroken of uitkeringsspecificaties over de referteperiode het gemiddelde inkomen berekend.

 • 3.

  De middelen bedoeld in artikel 31 lid 2 van de Participatiewet worden niet tot het inkomen gerekend;

 • 4.

  Het gedeelte van het inkomen waarop beslag is gelegd, wordt door het college gezien als inkomen waarover niet redelijkerwijs kan worden beschikt en telt daarom niet mee voor de berekening van het inkomen;

 • 5.

  Inwoners met een lopend schuldhulpverleningstraject worden geacht een laag inkomen onder de 120% van de toepasselijke bijstandsnorm te hebben.

Artikel 4: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   Aan wie in 2022 of 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt; of

  • b.

   Algemene bijstand ontvangen; of

  • c.

   Een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • d.

   Bijzondere bijstand ontvangen met een lopend draagkrachtjaar waarbij we hebben vastgesteld dat er op de peildatum een inkomen is tot 120%.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

 • 3.

  De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op inwoner die als kostendeler inwonen bij een hoofdbewoner en de kosten van de energierekening niet betalen.

Artikel 5: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 2 januari 2024 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 mei 2024

 • 3.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   Geldig identificatiebewijs van aanvrager en diens eventuele partner (paspoort of Nederlandse identiteitskaart, geldige verblijfsvergunning);

  • b.

   Bewijsstuk van het inkomen en van het inkomen van de eventuele partner van de afgelopen maand voorafgaand van aan de maand van aanvragen mits er maandelijks een gelijk inkomen is. Bij wisselende inkomsten levert aanvrager bewijsstukken van het inkomen van de afgelopen 3 maanden aan (bijvoorbeeld loonstroken, uitkeringsspecificaties, bewijsstuk alimentatie, voorlopige teruggave 2023 Belastingdienst);

  • c.

   Bankafschriften van alle betaalrekeningen voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag is ingediend (en van uw eventuele partner). Hierop moet het betaalbewijs van de kosten van energie te zien zijn.

Artikel 6: Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking direct na vaststelling in het college.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen met ingang van 1 september 2024

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Gilze en Rijen.

Aldus vastgesteld op 7 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

Naar boven