Ontwerpbestemmingsplan Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening velden 1 en 1a + m.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt:

  • 1.

    het ontwerp-bestemmingsplan 'Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening velden 1 en 1a ’, landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.987-0201

  • 2.

    m.e.r.beoordelingsbesluit

Tevens ligt ter inzage het bijbehorende ontwerp-exploitatieplan 'Schuytgraaf, 14e herziening' landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.EPP1038-0201.

Plangebied

Veld 1 is gelegen aan de noordrand van Schuytgraaf. Veld 1 ligt tussen de natte ecozone en het landschap van de uiterwaarden en rivier. Veld 1a grenst aan de Vogelenzangsestraat.

Aanleiding en doel

Het door de gemeenteraad vastgestelde 'Ruimtelijk raamwerk veld 1’ bevat de uitgangspunten voor de woningbouw in veld 1 en 1a.

Veld 1 krijgt een dorpse uitstraling die past bij de groene omgeving aan de noordrand van Schuytgraaf. Het veld wordt de overgang tussen de wijk en het buitengebied. Voor veld 1 en 1a wordt uitgegaan van een programma met 280 woningen. Naast reguliere woningen maakt dit bestemmingsplan ook 8 woonwagens mogelijk.

Besluit geen milieueffectrapport op te stellen

Voor de ontwikkeling van de woningbouw in veld 1 en 1a stellen wij geen milieueffectrapport op. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders van Arnhem in de vergadering van 7 november 2023 besloten.

Inhoud exploitatieplan

Bij deze gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan hoort de 14e herziening van het exploitatieplan. De 14e herziening heeft inhoudelijk betrekking op de velden 1, 1a, 26 en 27. Deze zijn verwerkt in het exploitatieplan op basis van het ruimtelijke raamwerk.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening velden 1 en 1a’ en het ontwerpexploitatieplan 'Exploitatieplan Schuytgraaf, 14e herziening liggen met ingang van donderdag 16 november 2023 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor van de gemeente Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel 53. Het bestemmingsplan en het exploitatieplan zijn met ingang van 16 november 2023 ook op internet in te zien (technische storing voorbehouden).

Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening veld 1 en 1a

De interactieve digitale verbeelding van het plan is te raadplegen op het webadres:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0202.987-0201

De digitale bestanden die gezamenlijk het ontwerp-bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0202.987-0201/

Exploitatieplan Schuytgraaf, 14e herziening

De interactieve digitale verbeelding van het plan is te raadplegen op het webadres:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0202.EPP1038-0201

De digitale bestanden die gezamenlijk het ontwerp-exploitatieplan vormen zijn te vinden op het webadres:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0202.EPP1038-0201/

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan tot en met woensdag 27 december 2023 een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze betreffende het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-exploitatieplan indienen bij de gemeenteraad (adres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem).

Informatie

Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw Maessen, saskia.maessen@arnhem.nl.

Voor informatie over het ontwerp-exploitatieplan kunt u contact opnemen met de heer Den Boeft remco.den.boeft@arnhem.nl 

Naar boven