Publicatie voornemen tot uitgifte 3 bouwkavels Laarveld fase 4

Publicatie voornemen tot uitgifte

Datum publicatie: 15 november 2023

Object informatie

3 bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap in Laarveld fase 4

Kavel 58 groot, ca. 494 m², voor een prijs van € 212.420,- VON.

Kavel 76 groot, ca. 417 m², voor een prijs van € 179.310,- VON.

Kavel 77 groot, ca. 433 m², voor een prijs van € 186.190,- VON.

INSCHRIJFVOORWAARDEN

Binnen het nieuwbouwproject Laarveld fase 4 worden 3 bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap uitgegeven. Het betreft de kavels 58, 76 en 77, gelegen aan de Smidse.

De gemeente verzorgt de inschrijving en bepaalt door loting de volgorde van de inschrijvers om op gesprek te komen voor deze 3 bouwkavels. De inschrijving is alleen geldig voor deze 3 bouwkavels. Nadat de 3 kavels zijn verkocht, vervalt de lotingslijst. Voor toekomstige beschikbare kavels in fase 4 van Laarveld moet te zijner tijd opnieuw worden ingeschreven en geloot.

 • 1.

  Inschrijvingsvoorwaarden

 • a.

  Inschrijving staat alleen open voor particuliere opdrachtgevers.  Kopers van een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in fase 3 van Laarveld kunnen zich niet inschrijven.

  Particulier opdrachtgeverschap:  situatie dat de burger of een groep van burgers – in dat laatste geval georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens een overeenkomst – tenminste de economische eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning.

 • b.

  Partnerschap

  Per partnerschap wordt slechts één inschrijving geaccepteerd. Als partners worden beschouwd gehuwden, geregistreerde partners, samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract die in de GBA staan ingeschreven op hetzelfde woonadres, evenals zij die willen gaan samenwonen.

 • c.

  Overdraagbaarheid

  De inschrijving is niet overdraagbaar aan anderen.

 • d.

  Geldigheid

  De inschrijving is enkel en alleen geldig voor de kavels 58, 76 en 77 van fase 4 van Laarveld. Nadat deze 3 kavels zijn verkocht vervalt de lotingslijst. Voor de verkoop van overige bouwkavels in fase 4 van Laarveld volgt te zijner tijd een nieuwe inschrijf- en lotingsprocedure. De gemeente staat bij de inschrijving voor een bouwkavel slechts één inschrijving toe per alleenstaande of per stel waarbij sprake is van een partnerschap, zoals omschreven onder punt 1c van de inschrijfvoorwaarden.

 • e.

  Aansprakelijkheid

  De inschrijver[s] dient [dienen] zich ervan bewust te zijn dat ten behoeve van het bouwplan nog een privaat- en publiekrechtelijk traject gevolgd dient te worden. De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen in het bouwplan of in het uiterste geval het niet doorgaan van het bouwplan.

 • 2.

  Inschrijving

Zodra het formulier is ontvangen door de gemeente Weert en aan de voorwaarden wordt voldaan, doet de inschrijver mee aan de loting voor een plaats op de lotingslijst.

Inschrijvingen worden ongeldig verklaard, indien:

 • -

  deze op een andere wijze worden ingediend dan door middel van het voorgeschreven inschrijfformulier;

 • -

  het inschrijfformulier onvolledig of onjuist is ingevuld. Onjuiste of onvolledige invulling van het formulier is volledig voor risico van de inschrijver. (De Inschrijver wordt daarover schriftelijk geïnformeerd onder vermelding van de reden). Indien niet aan de voorwaarden voor inschrijving wordt voldaan vindt uitsluiting plaats van de inschrijver[s]. (De Inschrijver wordt daarover schriftelijk geïnformeerd onder vermelding van de reden).

Inschrijven is mogelijk met ingang van 20 november 2023. Bij voorkeur digitaal via de website laarveld-weert.info, maar het formulier kan ook worden afgegeven aan de balie in het stadhuis (Wilhelminasingel 101, Weert). De inschrijving eindigt op 3 december om 23.59 uur. De inschrijving dient dan volledig ingevuld bij de gemeente Weert binnen te zijn. Personen die inschrijven na sluiting van bovengenoemde periode worden in volgorde van inschrijving uitgenodigd voor een gesprek nadat de lotingslijst is afgehandeld, maar alleen wanner niet alle kavels zijn verkocht.

Heeft een inschrijver op 11 december 2023 geen schriftelijke bevestiging ontvangen van deze inschrijving, dan dient contact te worden opgenomen met het verkoopteam. Telefonisch via 0495-575 760 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 7.30 tot 16.00 uur of per mail via verkoopteam@weert.nl .

 • 3.

  Verkoopvoorwaarden

De koopsom voor de kavels ligt vast en is niet onderhandelbaar. De concept koopovereenkomst, bijgevoegd als bijlage 1 met kaveltekeningen bijlage 2, is van toepassing. Tevens zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels – juni 2023 van toepassing (bijlage 3).

 • 4.

  Loting

Op 18 december 2023 om 19.00 uur wordt via een openbare loting in de raadzaal van het Stadhuis, Wilhelminasingel 101 te Weert uit de lijst van geldige inschrijvingen een lotingslijst aangelegd die de volgorde van de inschrijvers bepaalt om op gesprek te komen voor een bouwkavel. Degene die als eerste getrokken wordt, wordt als nummer 1 op de lotingslijst geplaatst en zo verder.

Alle ingeschrevenen krijgen schriftelijk bericht over hun plaats op de lotingslijst. Plaatsing op de lotingslijst geeft géén recht op aankoop van een bouwkavel.

 • 5.

  Verkoop

Zodra wordt gestart met de verkoop wordt degene die als 1e op de lotingslijst staat uitgenodigd voor een verkoopgesprek en krijgt de eerste keuze om een bouwkavel te kopen, de 2e ingelote krijgt de tweede keuze en zo vervolgens tot de 3 bouwkavels zijn verkocht. Indien de betreffende ingelote wil overgaan tot aankoop van een bouwkavel, dan moet dit tijdens het gesprek worden aangegeven en wordt vervolgens binnen 10 dagen de koopovereenkomst toegezonden. Deze koopovereenkomst moet binnen 14 dagen na verzending door de gemeente, ondertekend terug worden gestuurd. Bij overschrijding van deze periode vervalt het recht van betreffende ingelote om de kavel te kopen en wordt overgegaan tot een gesprek met de volgende ingelote op de lotingslijst en zo vervolgens totdat de 3 bouwkavels zijn verkocht, dan wel de lotingslijst is afgewerkt. Als de 3 kavels zijn verkocht vervalt de lotingslijst.

 • 6.

  Informatie

Nadere informatie over de bouwkavels van Laarveld fase 4 is te vinden op de website van de gemeente Weert: www.laarveld-weert.info.

 • 7.

  Reden publicatie

Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

Bijlage 1: concept koopovereenkomst

Bijlage 2: 3 kaveltekeningen

Bijlage 3: Algemene Verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels – versie juni 2023 -

Naar boven