Verleende Omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure - Pepijnstraat 143, 5922AC Venlo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende Omgevingsvergunning is verleend:

 

Pepijnstraat 143, 5922AC Venlo

Voor het vergroten van een woning

Verzonden op 10 november 2023

Kenmerk Z2023-00922

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende bescheiden kunnen gedurende de komende 6 weken met ingang van 11 november 2023 tot en met 27 december 2023 via onze website https://www.venlo.nl/plannen-ter-inzage worden opgevraagd. U krijgt de stukken dan per mail toegestuurd.

Indien gewenst kan het besluit en de bijbehorende bescheiden ook op afspraak worden ingezien op het stadskantoor. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077.

Aan het inzien van deze stukken zijn geen kosten verbonden.

Bezwaar

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Venlo, binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Voor informatie over de wijze en de precieze voorwaarden voor het indienen van bezwaar, schriftelijk of online, kijk op www.venlo.nl/bezwaar-en-beroep.

Voorlopige voorziening

Het indienenvan bezwaar schorst de gevolgen van het besluit niet. Bij spoedeisend belang is het mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij deVoorzieningenrechter van deRechtbank Limburg in Roermond. In dat geval moet u griffierecht betalen. Voor meer informatie ziewww.venlo.nl/bezwaar-en-beroep.

Naar boven