GEMEENTE VUGHT - VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUWEN EN PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK – ST.-LAMBERTUSSTRAAT 70A T/M 70E CROMVOIRT

Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend, dat zij in de afgelopen periode onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verleend:

 

-St.-Lambertusstraat 70 A t/m E Cromvoirt, bouwen 5 tijdelijke kleine duurzame huisjes, Z23-266408.

 

De vergunning is verzonden op 9 november 2023.

Bezwaarschrift

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u als belanghebbende binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten; de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 5260 GA Vught. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Naar boven