Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Dr. Jan Schoutenlaan 187 te Maassluis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis;

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overwegende:

 • Dat uit onafhankelijk medisch onderzoek is gebleken dat de aanvrager zodanige beperkingen heeft dat de aanvrager recht heeft op en in bezit is van een Europese gehandicaptenparkeerkaart;

 • Dat de aanvrager niet beschikt over eigen parkeerruimte en daarom is aangewezen op openbare parkeergelegenheden. De inwilliging van het verzoek zal het algemeen verkeersbelang niet in de weg staan.

Overeenkomstig artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is bij opmaak van dit verkeersbesluit de overweging gemaakt tussen de belangen zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 en artikel 2, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994. Op de bovengenoemde weg dienen maatregelen te worden genomen met als doel:

Art. 2 lid 1:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Art. 2 lid 2:

 • a.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • b.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Overeenkomstig hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beleid en Beheer van het cluster Stad in Mandaatregeling 2023, 27 juli 2023 gepubliceerd in gemeenteblad 2023, 330798.

Op grond van artikel 24 BABW heeft overleg plaats gevonden met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

Besluiten:

 • 1.

  Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Dr. Jan Schoutenlaan 187 door het plaatsen van een bord model E6 ‘Gehandicaptenparkeerplaats’ (RVV 1990 bijlage 1) voorzien van een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij/ten behoeve van de aanvrager. Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening;

 • 2.

  Dit besluit te publiceren in het elektronische gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl).

Aldus besloten te Maassluis, 9 november 2023,

Namens het college van Burgemeester en wethouders van Maassluis,

P.W.M. Tol

Teammanager Ruimtelijk Beleid en Beheer,

cluster Stad

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Maassluis.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

 • 1.

  Naam en adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Bijlage 1:

Naar boven