Voorgenomen afwijking bestemmingsplan ’Landelijk gebied Nieuwkoop, + 1e herziening en VVGB voor het realiseren van Ruygeborg II fase I op diverse percelen tussen de adressen Noordenseweg 29 te Nieuwkoop, Hogedijk 7 te Noorden en Molenweg 5A te Zevenhoven (Gemeente Nieuwkoop)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om af te wijken van het bestemmingsplan ’Landelijk gebied Nieuwkoop’ + 1e herziening met toepassing van:

artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor:

 

het realiseren van Ruygeborg II fase I op diverse percelen tussen de adressen Noordenseweg 29 te Nieuwkoop, Hogedijk 7 te Noorden en Molenweg 5A te Zevenhoven (registratienummer

Z2022-00000943). De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan, omdat de bestemmingen ‘Agrarisch’ en ‘Agrarisch met waarden’ het gebruik van de gronden enkel als natuur niet toe laten. Deze gronden kunnen na transformatie niet meer agrarisch gebruikt worden.

 

De gemeenteraad van nieuwkoop heeft op 28 september 2023 besloten een ontwerp verklaring van geen bedenkingen aan het college te verlenen voor de voorgenomen afwijking. Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn als bijlagen aan het ontwerpbesluit toegevoegd.

Op deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing.

Ter inzage

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien met ingang van donderdag 9 november 2023 gedurende zes weken. De documenten kunt u digitaal bekijken onder het kopje “Bekijk documenten” bij deze publicatie.

U kunt ook deze aanvraag (digitaal) inzien in het gemeentehuis, Teylersplein 1 te Nieuwveen. Wij adviseren u hiervoor een afspraak te maken, zodat u een toelichting kunt krijgen of vragen kunt stellen. Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar omgevingsloket@nieuwkoop.nl of bellen met

14 0172.

Zienswijze indienen

Gedurende bovenstaande termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen omtrent het verlenen van de voorgenomen vergunning bij Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Op deze procedure is de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure van toepassing.

 

Naar boven