Bekendmaking voornemen uitgifte van drie percelen via een recht van opstal aan Vodafone voor het plaatsen van zendmasten.

 

“Didam”-arrest

 

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het zogenaamde “Didam”-arrest gewezen. Dit arrest bevestigd dat gemeenten in Nederland bij een voorgenomen uitgifte van grond transparant moet handelen en mededingingsruimte moeten bieden. Dit zodat iedere gegadigde kenbaar kan maken dat ook zij in aanmerking komt voor die grond.

 

Voorgenomen uitgifte van grond

 

De gemeente heeft het voornemen om via een recht van opstal drie percelen uit te geven ten behoeve van het plaatsen van zendmasten.

Het betreft de volgende percelen grond:

 

 • 1.

  Een perceel grond gelegen aan de P.J. Israëlweg in Ellewoutsdijk, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie O, nummer 376 gedeeltelijk, groot ± 100 m².

 • 2.

  Een perceel grond gelegen aan de Emmastraat in ‘s-Heerenhoek, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie K, nummer 722, groot ± 64 m².

 • 3.

  Een perceel grond gelegen aan de Waardweg in Hoedekenskerke, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie T, nr. 382, groot ± 80 m².

   

Motivering

 

Vodafone is licentiehouder en exploitant van een landelijk openbaar telecommunicatienetwerk. Mede vanwege het algemeen belang van een goede dekking en capaciteit van de mobiele netwerken in Nederland, komt Vodafone als enige gegadigde in aanmerking voor deze uitgifte van genoemde percelen grond voor het plaatsen van zendmasten.

 

Mobiele operators zijn op grond van de Telecommunicatiewet verplicht om aan elkaar medegebruik van zendmasten toe te staan en hebben in het Antenneconvenant de verplichting op zich genomen om het plaatsen van antenne-installaties op een zorgvuldige wijze te laten geschieden, waarbij ook rekening dient te worden gehouden met de openbare ruimte.

 

Mobiele operators hebben daarom afgesproken dat zij niet meedingen bij de verwerving van grond als een operator al bezig is met het (doen) verwerven van grond in een bepaald (zoek)gebied. Daardoor is er slechts één gegadigde die voor de grond in aanmerking komt en is de uitzonderingssituatie als bedoeld in het Didam-arrest van toepassing is.

 

Reactie

 

Bent u het oneens met de voorgenomen uitgifte van de grond? Maak dan uiterlijk binnen vier weken na de datum van deze publicatie uw bezwaar schriftelijk kenbaar aan het college van burgemeester en wethouders, per brief ter attentie van Team Ruimtelijke Ontwikkeling, mevrouw M.C.E. Valk, Postbus 1, 4451 AA Heinkenszand en/of per mail aan mcevalk@borsele.nl.

 

Heinkenszand, 10 november 2023

 

 

Naar boven