Besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van het Dik Tromplein in Hoofddorp

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken het volgende bekend:

  • 1.

    het definitieve besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van het Dik Tromplein in Hoofddorp ligt ter inzage.

     

Het besluit gaat over de onttrekking aan de openbaarheid

De onttrekking aan de openbaarheid gaat over een gedeelte van het Dik Tromplein in Hoofddorp. De locatie ligt tussen de Kruisweg en de Marktlaan in het stadscentrum van Hoofddorp. De onttrekking is nodig om de bouw van het gebouw TROM mogelijk te maken.

Het gebouw komt aan het Marktplein op de locatie van de voormalige Vroom & Dreesmann (V&D) en het voormalige gebouw ‘De Deining’. Het Dik Tromplein zal hierdoor wat worden verkleind. Eerder heeft het ontwerpbesluit ter visie gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

U kunt de stukken inzien

Op afspraak zijn de stukken in te zien in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

De stukken zijn ook in te zien op https://haarlemmermeergemeente.nl/wegwerkzaamheden-en-wegafsluitingen.

De inzageperiode begint op 16 november 2023 en duurt zes weken.

Belanghebbenden kunnen beroep indienen op het besluit tot onttrekking aan de openbaarheid

Dat moet binnen de genoemde inzageperiode. U kunt een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van bovengenoemde rechtbank. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Juridische achtergrond http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Het besluit wordt genomen op grond van artikel 9 van de Wegenwet.

 

Naar boven