Openstellen aanvraagprocedure schaarse vergunning deelscooters

Op 31 oktober 2023 heeft het college besloten om de aanvraagprocedure voor de vergunning voor deelscooters open te stellen en de inschrijfperiode voor deze procedure vast te stellen. De grondslag voor dit besluit is gelegen in artikel 2.3, eerste en tweede lid, van de nadere regels vergunningen deelvoertuigen (hierna: nadere regels).

Beschikbaarheid vergunning

Op grond van de nadere regels verleent het college maximaal één vergunning aan één aanbieder. De vergunning wordt verleend voor maximaal 40 elektrische snorfietsen óf elektrische bromfietsen. De locaties waar deze voertuigen met vergunning mogen worden geplaatst betreffen:

 • -

  NS-station Bloemendaal (max. 5 voertuigen);

 • -

  NS-Station Overveen (max. 5 voertuigen);

 • -

  Aelbertsbergweg (max. 10 voertuigen);

 • -

  Kop Zeeweg / strand Bloemendaal (max. 10 voertuigen in de winter (januari-februari en november-december) en max. 20 voertuigen in de zomer (maart-oktober)).

Zie voor de precieze locaties en de wijze van plaatsing van de voertuigen artikel 3.1 en bijlage 1 van de nadere regels. Deze kunt u vinden op de lokale wettenbank van de gemeente Bloemendaal, te raadplegen via www.overheid.nl. De vergunning wordt verleend voor maximaal 5 jaar.

Verdelingsprocedure

Indien gedurende de inschrijfperiode slechts één aanbieder een vergunning aanvraagt, verleent het college de vergunning aan deze aanbieder, tenzij niet is voldaan aan de indieningsvereisten of er sprake is van een weigeringsgrond. Zie voor de indieningsvereisten en de weigeringsgronden artikel 2.4 en 2.5 van de nadere regels. Daarnaast volgen de weigeringsgronden uit artikel 1:8 en artikel 5:2, zesde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal (APV). De APV staat ook tussen de lokale wet- en regelgeving van Bloemendaal (www.overheid.nl).

Indien gedurende de inschrijfperiode door meerdere aanbieders een vergunning wordt aangevraagd en deze aanvragen voldoen aan de indieningsvereisten en er geen sprake is van een weigeringsgrond, voert het college een vergelijkende toets uit. De criteria voor de vergelijkende toets volgen uit artikel 2.6 van de nadere regels.

Het college verleent de vergunning in dat geval aan de aanbieder met het hoogst aantal punten. Bij een gelijk aantal punten vindt er een openbare loting plaats door een notaris.

Inschrijfperiode

De inschrijfperiode loopt van 11 december 2023 tot en met 18 december 2023. Voor de aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van een vastgesteld formulier. Dit formulier is opgenomen in bijlage 2 van de nadere regels en is als digitaal aanvraagformulier op de gemeentelijke website geplaatst: www.bloemendaal.nl/deelscooters (het aanvraagformulier wordt pas opengesteld op het moment dat de inschrijfperiode aanvangt).

Vergunningscriteria

Om in aanmerking te kunnen komen voor de vergunning, moet aan de indieningsvereisten zijn voldaan en moet er geen sprake zijn van een weigeringsgrond. Wij willen u hierbij nogmaals wijzen op artikel 2.4 en 2.5 van de nadere regels en artikel 1:8 en artikel 5:2, zesde lid, van de APV.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaar zet

In uw bezwaar zet u in elk geval:

 • Uw naam en adres;

 • Uw telefoonnummer of e-mailadres

 • De datum waarop u uw bezwaar schrijft;

 • Het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur ook een kopie mee van het besluit);

 • De reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met ons besluit;

 • Uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift op twee manieren indienen

Ons besluit blijft gelden totdat we op uw bezwaar hebben beslist

In spoedeisende gevallen kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. U betaalt griffiekosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige voorziening.

U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

 • Per post: Rechtbank Noord-Holland

  Sectie Bestuur

  Postbus 1621

  2003 BR Haarlem

 • Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

  U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. De voorwaarden leest u op de website. Stuur ook altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Meer weten?

Bel met team APV+ via telefoonnummer 14 023 of vul ons contactformulier in op: www.bloemendaal.nl/over-de-gemeente/contact

Naar boven