Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een rechtdoor en rechtsaf gebod op het kruispunt Heuvelweg-IJsvogellaan-Lavendel

 

Kenmerk: 1022202

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 2, lid 1, onder a en b, en lid 2, onder b van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en artikel 21 BABW kunnen regels worden opgesteld voor onderstaande doelen:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder, of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer.

 

Volgens artikel 15 WVW 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), worden de hierin genoemde verkeerstekens geplaatst of verwijderd krachtens een verkeersbesluit. De hieronder genoemde wegen worden beheerd door de gemeente Leidschendam-Voorburg, zodat - volgens art. 18 van de WVW 1994 - verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders.

 

Verkeersbesluit is onderdeel van de aanpak van de Heuvelweg

Dit verkeersbesluit is onderdeel van het uitvoeringsplan voor het verbeteren van de veiligheid en doorstroming op de Heuvelweg. Dit uitvoeringsplan is als bijlage bij dit verkeersbesluit gevoegd. Het is daarnaast ook te vinden op: https://ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/mall+of+the+netherlands/default.aspx

 

Motieven

Met dit verkeersbesluit wordt de rijstrookindeling op het kruispunt Heuvelweg-IJsvogellaan-Lavendel komend vanaf de Weigelia naar de N14 herschikt: namelijk tot twee doorgaande rijstroken en één gecombineerde rechtdoor / rechtsaf. Hiermee komt de linksaf strook richting Lavendel te vervallen. In het uitvoeringsplan, in figuur 1, is de nieuwe situatie van het kruispunt geschetst.

 

De aanleiding voor deze aanpassing is de verkeersonveilige situatie die zich regelmatig voordoet voor fietsers en voetgangers, die komend vanuit de richting van het politiebureau de Heuvelweg willen oversteken richting Lavendel of in tegenovergestelde richting willen oversteken naar de IJsvogellaan.

 

Weggebruikers die op de Heuvelweg voor linksaf staan opgesteld, besluiten in sommige gevallen om op het laatste moment toch rechtdoor te rijden. Hierbij kruisen zij de overstekende fietsers en voetgangers (die tegelijkertijd met het linksaf slaande verkeer groen krijgen). Hiervoor heeft de gemeente al in de zomer van 2022 een tijdelijke maatregel (barrier aangevuld met snelheidsbeperking van 30km/u) geplaatst. Door het aanpassen van de linksaf strook naar een doorgaande rijstrook, wordt het veiligheidsconflict structureel weggenomen. Bovendien wordt de wegindeling met deze aanpassing logischer richting het kruispunt van de Heuvelweg met de N14. En dat zorgt voor een duidelijker en overzichtelijker wegbeeld voor de weggebruiker.

 

Bijkomend voordeel van deze aanpassing is een te verwachten verbetering van de doorstroming op de Heuvelweg komend vanuit de richting van Weigelia richting de N14. Omdat de bottleneck op het kruispunt Heuvelweg-IJsvogellaan-Lavendel aan de kant van het politiebureau uit de verkeersstroom wordt gehaald, ontstaat er een logischer doorgang naar de wegvakken linksaf richting A4 op het kruispunt Heuvelweg – N14.

 

De herschikking van de rijstrookindeling betekent dat verkeer, komend uit de richting Weigelia, niet langer linksaf richting Lavendel/Via Verdi kan rijden. Vanwege verkeersveiligheids-redenen is het niet mogelijk om een gecombineerde rijstrook voor linksaf en rechtdoor richting Lavendel/Via Verdi te realiseren. Er ontstaan dan namelijk drie nieuwe, onwenselijke, deelconflicten die nadelig zijn voor de verkeersveiligheid. In het uitvoeringsplan, figuur 3, zijn de deelconflicten schematisch weergegeven:

• Deelconflict 1 (zwart): Met tegemoetkomend autoverkeer (vanaf N14);

• Deelconflict 2 (rood): Met kruisend fietsverkeer (komend vanaf het fietsviaduct uit de richting Voorschoten én komend vanuit P2 omdat dit een tweerichtingsfietspad is);

• Deelconflict 3 (blauw): kruisend voetgangersverkeer (overstekend over Lavendel).

Bewoners van Via Verdi hebben voldoende andere opties om via het hoofdwegennet hun straat te kunnen bereiken, en bezoekers (van de Mall, het hotel en het politiebureau) die bij P1 willen parkeren kunnen dit parkeerterrein bereiken via de ingang Weigelia-P2. De gemeente is daarom van mening dat het voordeel van de verbeterde veiligheid voor fietsers en voetgangers die de Heuvelweg willen oversteken zwaarder weegt dan het nadeel van het niet meer linksaf kunnen slaan richting Lavendel.

Overleg met politie

Zoals genoemd in artikel 24 van het BABW is over dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de politie-Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur team Advies en Analyse en heeft de politie-Eenheid Den Haag positief geadviseerd: over het concept-verkeersbesluit op 17 augustus 2023 en op het definitieve verkeersbesluit op 7 november 2023.

Besluit

Door plaatsing van het bord D06r uit bijlage I van het RVV aan te geven dat het voor weggebruikers, die het kruispunt Heuvelweg-IJsvogellaan-Lavendel naderen vanuit de richting Heuvelweg, niet meer is toegestaan om linksaf richting Lavendel te rijden.

Leidschendam-Voorburg, 7 november 2023

Namens burgemeester en wethouders,

 

 

 

P. Blom

hoofd afdeling Stadsbeheer

Bekendmaking

Het besluit wordt gepubliceerd in Het Gemeenteblad (zoek.officielebekendmakingen.nl) op 10 november 2023. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na bekendmaking in het Gemeenteblad een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1005, 2260 BA, Leidschendam. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen met DigiD. Meer informatie hierover vindt u op www.lv.nl/bezwaar-en-beroep. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, mits u een bezwaarschrift hebt ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Met het verzoek om voorlopige voorziening moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Bijlage

Uitvoeringsplan.

Naar boven