Verordening waterbergingsfonds Westland

De raad van de gemeente Westland;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2023, nr. 23-0191886;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat de gemeente in de ‘Hemelwaterverordening nieuwbouw Westland’ de regel heeft opgenomen dat lozen van afstromend hemelwater bij nieuwe bouwwerken, bedrijfsterreinen en bij functiewijziging, slechts is toegestaan als is voorzien in de aanleg van een waterberging van ten minste 50 liter/m2 bebouwingsoppervlak;

 

overwegende dat de gemeente in de ‘Hemelwaterverordening nieuwbouw Westland’ de mogelijkheid heeft opgenomen om aan een omgevingsvergunning voor het afwijken van die regel een financiële voorwaarde te verbinden;

 

overwegende dat de hoogte van de financiële voorwaarde en het beheer van het waterbergingsfonds nader moeten worden uitgewerkt;

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening waterbergingsfonds Westland

Artikel 1 Waterbergingsfonds

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stort de bedragen die zij heeft ontvangen op grond van een financiële voorwaarde bij een omgevingsvergunning voor het afwijken van een regel in de ‘Hemelwaterverordening nieuwbouw Westland’ over hemelwaterberging in een waterbergingsfonds.

 • 2.

  Het college streeft ernaar binnen 10 jaar na de datum waarop de omgevingsvergunning voor het afwijken van die regel is verleend, de financieel gecompenseerde hemelwaterberging aan. De kan ook voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning worden gerealiseerd.

 • 3.

  De waterberging wordt gerealiseerd binnen het bemalingsgebied waarin het perceel waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, is gelegen, of binnen het bovenstrooms of benedenstrooms gelegen bemalingsgebied.

Artikel 2 Financiële bijdrage aan het waterbergingsfonds

 • 1.

  De hoogte van de financiële voorwaarde bij de omgevingsvergunning bedraagt € 2.107 per m3 hemelwaterberging exclusief BTW.

 • 2.

  De hoogte van de financiële voorwaarde is vastgesteld met prijspeil 1 januari 2024 en wordt jaarlijks geïndexeerd per 1 januari.

 • 3.

  Het college is bevoegd het bedrag, bedoeld in het eerste lid, te wijzigen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op het moment dat de ‘Hemelwaterverordening nieuwbouw Westland’ in werking treedt.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening waterbergingsfonds Westland.

Aldus is vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 oktober 2023

de griffier,

P. van Oosten

de voorzitter,

B.R. Arends

Toelichting  

Artikel 1 Waterbergingsfonds

Eerste lid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor het afwijken van de regels over hemelwaterberging in de Hemelwaterverordening Westland. Dit artikel regelt dat er een waterbergingsfonds is, waarin burgemeester en wethouders (hierna: B&W) de bedragen storten die zij ontvangen op grond van financiële voorwaarden bij een omgevingsvergunning voor het afwijken van de regels over hemelwaterberging in die verordening. B&W houden een administratie bij van de ontvangen bedragen en de uitgaven die worden gedaan om de compenserende hemelwaterberging, die of dat met de financiële voorwaarden bij de vergunning is afgekocht, te realiseren.

 

De financiële voorwaarden bij een omgevingsvergunning voor afwijken van de Hemelwaterverordening Westland wordt alleen ingezet voor zover de waterberging niet op eigen terrein kan worden gerealiseerd. Als realisatie op eigen terrein deels mogelijk is, maar niet volledig, dan kan alleen het deel dat redelijkerwijs niet op eigen terrein kan worden gerealiseerd, worden afgekocht.

 

Tweede lid

Als een omgevingsvergunning voor afwijken van de Hemelwaterverordening Westland is verleend waarin de realisatie van (een deel van) de vereiste hemelwaterberging financieel is afgekocht, dan moet er wel zicht zijn op spoedige realisatie van die waterberging. Daarom bepaalt het tweede lid van dit artikel dat B&W ernaar streven binnen 10 jaar na het verlenen van die vergunning de compenserende hemelwaterberging moeten hebben gerealiseerd. Een termijn van tien jaar is wenselijk om enerzijds te zorgen dat de kans op wateroverlast beperkt blijft, en anderzijds B&W voldoende tijd te geven om de hemelwaterberging efficiënt te realiseren.

 

Derde lid

B&W kunnen ook voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning alvast een waterberging realiseren, als zij verwachten dat er in een gebied binnen afzienbare tijd verzoeken om compensatie zullen worden ingediend. B&W kunnen een natuurlijk moment (bijvoorbeeld een herinrichting van het openbare gebied) aangrijpen om de verwachte waterbergingsopgave alvast (deels) te realiseren.

 

Artikel 2 Financiële bijdrage aan het waterbergingsfonds

Eerste lid

Het moet vooraf duidelijk zijn voor de aanvrager van een omgevingsvergunning (een perceeleigenaar of gebruiker) wat de kosten zijn van het afkopen van de vereiste hemelwaterberging. Een perceeleigenaar of gebruiker mag niet achteraf met onverwacht hoge kosten worden geconfronteerd. Daarom is in dit artikel de hoogte van de financiële voorwaarde bij de omgevingsvergunning vastgelegd, in euro per m3 te realiseren hemelwaterberging (exclusief BTW).

 

Tweede lid

Ten gevolge van wijzigingen in prijsniveau worden de bedragen uit het eerste lid jaarlijks gecorrigeerd. Hiervoor wordt de volgende index gebruikt: CBS GWW tabel 42/43.

 

Derde lid

Het tweede lid bepaalt dat B&W het bedrag voor de compensatie kunnen wijzigen. De grondslag voor deze wijzigingsbevoegdheid is artikel 156 van de Gemeentewet. Er is dus sprake van delegatie van een bevoegdheid van de gemeenteraad aan B&W. Het besluit van B&W tot wijziging van de verordening is geen concretiserend besluit van algemene strekking en er staat dus ook geen beroep tegen open. Het besluit tot wijziging van de verordening treedt, net als de verordening zelf, in werking nadat het bekend is gemaakt.

Als blijkt dat het in het eerste lid genoemde bedrag niet kostendekkend is, zullen B&W het bedrag aanpassen om het in overeenstemming te brengen met de werkelijke kostprijs van de compenserende hemelwaterberging. Ook kunnen hiermee prijsstijgingen door inflatie worden verwerkt die niet in de gekozen index zaten.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op het moment dat de ‘Hemelwaterverordening nieuwbouw Westland’ in werking treedt.

Naar boven