Troelstraweg 7 t/m 13 Teroele: ontwerp-weigering voor het aanleggen van een toegangsweg naar de woningen

Wij zijn van plan een omgevingsvergunning te weigeren voor de locatie Troelstraweg 7 t/m 13 te Teroele. Het gaat om het bouwen van een brandweerkazerne. Het gaat om de volgende in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omschreven activiteit:

 

• Uitvoeren van werk of werkzaamheden

• Handelen in strijd met ruimtelijke regels (buitenplanse afwijking)

 

Terinzagelegging

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ontwerpweigering van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 3 november 2023 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

De ontwerp-weigering omgevingsvergunning is ook te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze is te vinden onder het planid:

• NL.IMRO.1940. PBTOE23TRLSTRW7T13-ON01

 

Zienswijze

Gedurende genoemde termijn kan een ieder tegen zowel het ontwerpbesluit als de ontwerpverklaring van geen bedenkingen een zienswijze kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Let er bij het indienen van een zienswijze op dat u dit op de juiste fase doet.

 

Schriftelijk:Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren (als het over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen gaat), of burgemeester en wethouders (als het over de ontwerp omgevingsvergunning gaat) postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

– waarom u een zienswijze indient

– de datum

– uw naam en adres

– uw handtekening

 

Mondeling:

U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Naar boven