Toestemming voor het inrichten van een bouwplaats van 9 november 2023 tot en met 22 december 2023 op het parkeerterrein aan Sparrendal 322-644 te Maassluis

Maassluis, 6 november 2023

Verleende vergunningen:

Voorwerpen op of aan de weg:

  • -

    Verleende vergunning voor het inrichten van een bouwplaats op het parkeerterrein aan de Sparrendal 322-644 in de periode 9 november 2023 t/m 22 december 2023 in Maassluis. Dit besluit is genomen op 31 oktober 2023.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven