Verkeersbesluit in verband met het houden van een sinterklaasintocht

behorende bij een vergunningsvrij evenement

 

Verkeersmaatregelen in verband met het houden van een sinterklaasintocht in het centrum van Lemmer met de aankomst van de goedheiligman op 18 november 2023.

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

 

gelet op het verzoek van Ondernemers vereniging Lemmer binnengekomen op 14 september 2023om ten behoeve van een sinterklaasintocht in het centrum van Lemmer op zaterdag 18 november de Kortestreek van 11:00 tot 17:00 af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

overwegende dat:

 

 • -

  een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

 • -

  het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

 • -

  deze wegen binnen de bebouwde kom van Lemmer liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

 

besluiten:

tussen 18 november 2023 11:00 uur tot en met 17:00 uur: de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

 

 • -

  Kortestreek (tussen huisnummer 5 een 33)

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • -

  de naam en het adres van de indiener

 • -

  de dagtekening

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • -

  de gronden van het bezwaar

   

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

 

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven