Verkeerbesluit in verband met de kerstmarkt 'Wintersfeer in Langweer'

behorende bij ontheffing DO 20230005/Z.765733

 

Verkeersmaatregelen in verband met de kerstmarkt 'Wintersfeer in Langweer' op de locatie Buorren teLangweer

 

Kenmerk: DO 20230005/Z.765733

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;gelet op het verzoek van Noflik by Zwigt en Bosma, namens het wintercomité te Langweer binnengekomenop 6 oktober 2023, om tijdens de kerstmarkt 'Wintersfeer in Langweer' op de locatie Buorren te Langweereen gedeelte van een straat in het centrum van Langweer af te mogen sluiten;

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake hetWegverkeer;

 

overwegende dat:

• diverse kramen worden geplaatst;

• een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

• het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op debetreffende weg;

• deze weg binnen de bebouwde kom van Langweer ligt en in beheer en onderhoud is bij de gemeente;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

 

besluiten:

op 9 december 2023 van 12:00 uur tot 22:00 uur het volgende gedeelte van de Buorren door plaatsing vanschragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels enverkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders vanrij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

• Buorren nr. 21 t/m 39

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzondeneen bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De FryskeMarren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• de gronden van het bezwaar

 

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijkongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan devoorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 ADGroningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorzieningdigitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD)nodig.

 

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereikenvia telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven