Ontwerpbestemmingsplan Vegelinsoord

(bekendmaking op grond van de inspraakverordening)

 

Met ingang van donderdag 9 november tot en met woensdag 20 december 2023 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Vegelinsoord ter inzage.

Plangebied

Het dorp Vegelinsoord ligt in de gemeente De Fryske Marren, ten noordoosten van Joure en het Nieuwe Heerenveense Kanaal. 

Doel

Het nieuwe bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter. Het belangrijkste uitgangspunt voor een actualisatie is dat de actuele (planologische en/of vergund) situatie wordt vastgelegd en, waar mogelijk, wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Er zijn in de afgeslopen tien jaar echter ook bestemmings-, wijzigings- en/of ontheffingsprocedures doorlopen. Deze wijzigingen zijn dan vigerend ten opzichte van het moederplan, en zullen ook overgenomen worden in deze actualisatie. Het behoud van de bestaande ruimtelijke structuur van Vegelinsoord vormt de basis voor de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan niet toeziet op nieuwe ontwikkelingen.

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Vegelinsoord met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 • 1.

  de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

 • 2.

  het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

 • 3.

  het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Inspreken kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 • 1.

  ontwerpbestemmingsplan Vegelinsoord

 • 2.

  waarom u een inspraakreactie indient

 • 3.

  de datum

 • 4.

  uw naam en adres

 • 5.

  uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling viatelefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde vande termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijdingvoorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

Joure, 9 november

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven