Verkeersbesluit Montferland: Toekennen gehandicaptenparkeerplaats, Petuniastraat 34, Didam

 

 

Inleiding

Middels dit verkeersbesluit wordt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toegewezen ter hoogte van de Petuniastraat 34 in Didam.

 

Overwegingen

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeersweg is het college van burgemeesters en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluiten op gemeentelijke wegen.

 

Maatregel

Het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan een bewoner, woonachtig aan de Petuniastraat 34 in Didam. De gehandicaptenparkeerplaats wordt gerealiseerd op één van de openbare parkeerplaatsen op het parkeerterrein naast het betreffende appartementencomplex.

 

Doelstelling

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg.

• Het beschermen van weggebruikers en passagiers.

• Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Motivering

  • Bewoners van de gemeente Montferland die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen een aanvraag indienen voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

  • De bewoner van de Petuniastraat 34 heeft een verzoek ingediend om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de directe omgeving van de woning te realiseren.

  • Door de medische toestand van de aanvrager is een gereserveerde parkeerplaats op korte afstand van de woning noodzakelijk.

  • Bij de aanvraag is in overweging genomen dat de aanvrager geen ruimte heeft om op eigen terrein te parkeren en dat de parkeerdruk in de betreffende straat hoog is.

  • Dat de parkeerplaats waarop de gehandicaptenparkeerplaats wordt gerealiseerd is voorzien van een vakindeling.

  • De verkeersveiligheid komt niet in het geding door de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats.

 

Belangenafweging

De gemeente Montferland heeft het belang van de aanvrager laten prevaleren boven het algemeen belang en boven de vrijheid van het verkeer.

 

Gehoord

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie.

 

Besluit

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Montferland besluit tot:

 

Het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. de Petuniastraat 34 in Didam, middels:

 

• 1. Het plaatsen van verkeersteken E06 inclusief onderbord met kentekenaanduiding.

 

De locatie van de gehandicaptenparkeerplaats staat weergegeven op de afbeelding die als bijlage aan dit verkeersbesluit is toegevoegd.

 

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar dient te worden gericht aan B&W van Montferland, Bergvredestraat 10, 6942 GK Didam.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

• a. Naam en adres van de indiener;

• b. De dagtekening;

• c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• d. De gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

Didam, 15 november 2023

Burgemeester en Wethouders van Montferland

Naar boven