Subsidieregeling Proef Rodenbuurt Buytenwegh Particulieren in Gespikkeld Bezit 2023-2025 (PBP)

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer;

 

De gemeente Zoetermeer wil de stad helpen om over te stappen naar een samenleving zonder aardgas. Dit betekent dat de elektriciteit en warmte die we nodig hebben, duurzaam worden opgewekt. Dit heet de energietransitie. De gemeente stimuleert en ondersteunt particuliere woningeigenaren in gespikkeld bezit in de Rodenbuurt in Buytenwegh om aan te sluiten op de verduurzamingsaanpak van de woningcorporatie. Dit doet ze door subsidies te verstrekken voor activiteiten die daaraan bijdragen.

 

Besluiten

gelet op de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016;

vast te stellen de Subsidieregeling Proef Rodenbuurt Buytenwegh Particulieren in Gespikkeld Bezit 2023-2025 (PBP).

Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  Aannemer: het bedrijf dat in opdracht van de woningcorporatie de woningen in de Rodenbuurt, Buytenwegh, verduurzaamt;

 • b)

  Aanvrager: de persoon als bedoeld onder e) of f) die de subsidieaanvraag indient;

 • c)

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016 (ASV);

 • d)

  College: het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Zoetermeer;

 • e)

  Eigenaar-bewoner / particulier: natuurlijk persoon die een woning bezit waarin hij/zij zijn/haar hoofdverblijf heeft gelegen in het gebied;

 • f)

  Eigenaar-verhuurder: een natuurlijke persoon die een of meer huurwoningen in eigendom heeft en deze verhuurt en geen instelling is zoals bedoeld in artikel 18a of 19 van de Woningwet;

 • g)

  Gebied: wijk Buytenwegh, meer specifiek de Rodenbuurt: Charlie Parkerrode 1/2/8/9/10/13/14/20/22/27/28/30/32/33/41, Django Reinhardtrode 5/12/14/19/22/23/25/26/28/32/36/38/40/42/44/46/50/54/58, Palestrinarode 3/7/9/13/14/15/16/19, Rossinirode 5/6/7/9/11/12/21/23/33/35/39/47/49/51 te Zoetermeer;

 • h)

  Gespikkeld bezit: een mix van particuliere koop- en sociale huurwoningen in een rij woningen gelegen in het gebied;

 • i)

  Hoekwoning: een woning gelegen aan het begin of einde van een rij eengezinswoningen gelegen in het gebied;

 • j)

  Tussenwoning: een woning gelegen tussen andere woningen en niet op een hoek gelegen in het gebied;

 • k)

  Warmtevisie Zoetermeer’: de transitievisie warmte zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Zoetermeer op maandag 11 december 2021;

 • l)

  Warmtevraag: energie die nodig is voor het verwarmen van woningen. In de Warmtevisie Zoetermeer is als doelstelling voor eengezinswoningen opgenomen om de warmtevraag te reduceren tot 50 KWh_th/m2/jaar;

 • m)

  Woning: particuliere eengezinswoning in de zin van artikel 1, derde lid van de Woningwet

 • n)

  gelegen in het gebied;

 • o)

  Woningcorporatie: organisatie die zich zonder winstoogmerk richt op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte, in de zin van artikel 19, eerste lid van de Woningwet.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze regeling geldt voor het verstrekken van subsidies door het college van burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden gegeven voor deelname aan de gezamenlijke aanpak door de woningcorporatie van het bitumen dak en gevel.

 • 2.

  De activiteiten moeten:

  • a.

   worden uitgevoerd door de aannemer;

  • b.

   uiterlijk twee jaar na datum van de voorlopige subsidieverlening zijn uitgevoerd.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar-bewoner of eigenaar-verhuurder van de particuliere eengezinswoningen die gelegen zijn in het gebied, zoals opgenomen in de begripsbepaling.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor maatregelen die niet genoemd zijn in artikel 3.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een subsidie voor de activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 bedraagt € 10.000,- inclusief BTW voor een tussenwoning en € 15.000,- inclusief BTW voor een hoekwoning.

 • 2.

  Er geldt een subsidieplafond van € 635.000,- voor de looptijd van de subsidieregeling "Proef Rodenbuurt Buytenwegh Particulieren in Gespikkeld Bezit 2023-2025" (PBP).

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als datum van ontvangst geldt de kalenderdag waarop de ingediende aanvraag compleet is.

Artikel 8. Aanvraag

Een aanvraag voldoet aan de volgende criteria:

 • 1.

  De aanvrager dient een volledige subsidieaanvraag digitaal in bij het college. Dit moet via het subsidiebureau van de gemeente met een speciaal aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvrager is eigenaar-bewoner of eigenaar-verhuurder.

 • 3.

  De volledige subsidieaanvraag moet de volgende informatie bevatten:

  • a.

   De gegevens over de aanvrager, waaronder de naam van de aanvrager, het post- en bezoekadres, het e-mailadres, het telefoonnummer, het rekeningnummer en gegevens over de contactpersoon bij de aanvrager;

  • b.

   De getekende offerte van de aannemer voor de activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, lid 1.

  • c.

   Als de initiatiefnemer een bedrijf betreft, toont het bedrijf aan daar er geen sprake is van staatssteun door overlegging van een zogenoemde de-minimisverklaring.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Subsidie kan doorlopend worden aangevraagd één dag na inwerkingtreding van deze regeling tot 31 december 2025.

Artikel 10. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 6, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening, binnen 6 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 11. Vaststelling

 • 1.

  Binnen 13 weken na uitvoering van de werkzaamheden moet vaststelling van de subsidie bij het college van burgemeester en wethouders worden aangevraagd.

 • 2.

  Het verzoek tot vaststelling van de subsidie wordt aangevraagd met het daarvoor bestemde vaststellingsformulier.

 • 3.

  Als bewijs levert de aanvrager de factuur met betaalbewijs van de uitgevoerde maatregelen in.

 • 4.

  Alleen volledige aanvragen tot vaststelling neemt het subsidiebureau in behandeling.

 • 5.

  Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van het verzoek de subsidie vast. In bepaalde gevallen kan deze termijn met 6 weken worden verlengd.

 • 6.

  Na vaststelling van de subsidie laat het college het subsidiebedrag uitkeren, eventueel met vermindering van het in artikel 12 genoemde ontvangen voorschot.

 • 7.

  Het college kan steekproefsgewijs controleren of de subsidie rechtmatig is besteed.

Artikel 12. Voorschot

 • 1.

  Bij subsidieaanvragen boven €5.000,- wordt na een positieve beoordeling 50% van de subsidie aan de aanvrager als voorschot verstrekt.

 • 2.

  De aanvrager moet het ontvangen voorschot terugbetalen als hij/zij niet kan voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 en artikel 11 of 12.

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college mag in sommige gevallen afwijken van een of meer regels in deze subsidieregeling. Dit mag alleen als het toepassen van deze regels oneerlijk zou zijn voor de persoon die de subsidie aanvraagt of ontvangt in verhouding tot het doel van de regels.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1.

  De regeling gaat in op 1 december 2023 nadat het college een besluit heeft genomen en de regeling is gepubliceerd op overheid.nl.

 • 2.

  De regeling vervalt uiterlijk op 31 december 2025.

 • 3.

  De regeling heet "Proef Rodenbuurt Buytenwegh Particulieren in Gespikkeld Bezit 2023-2025" (PBP).

 • 4.

  In de regeling wordt verwezen naar de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016, te vinden met deze link.

Naar boven