Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren

 

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Verkeerswegenwet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

Overwegende dat:

  • bij besluit van 12 juni 2020, nummer 32645, een gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van bewoner wonende Van Rijgersmapark in Lemmer, is aangewezen in de nabijheid van de woning;

  • belanghebbende geen gebruik meer zal maken van de gehandicaptenparkeerplaats;

  • de gehandicaptenparkeerplaats aan de Van Rijgersmapark in Lemmer hierdoor kan vervallen;

  • het bovengenoemde besluit daarom dient te worden ingetrokken;

  • de onderhavige weg gelegen is binnen de bebouwde kom van Lemmer en in eigendom en beheer is bij gemeente De Fryske Marren;

  •  

Besluit

Het besluit van 12 juni 2020, met nummer 32645, tot reservering van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Van Rijgersmapark in Lemmer in te trekken en ter plaatse het bord model E6 van bijlage I van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord te verwijderen.

 

 

Joure, 2 november 2023

Namens Burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren,

 

 

Administratief financieel medewerker ruimtelijk beheer

 

 

 

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit, een bezwaarschift indienen bij Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC te Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

uw naam en adres

de datum

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

de reden van het bezwaar

 

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

 

 

 

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

 

 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd (voor informatie over de hoogte van de verschillende griffierechten, zie: www.rechtspraak.nl).

 

 

Digitaal indienen voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.

 

Naar boven