Intrekken besluit van 28 september 2016, bekend gemaakt op 19 oktober 2016

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

gelet op

Hetgeen ten aanzien van verkeersbesluiten in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen Inzake het Wegverkeer (BABW) bepaald, alsmede op de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

 • 1.

  deze weg in eigendom en beheer is van aanwonenden van de Middenvaart;

 • 2.

  de in dit verkeersbesluit genoemde wegen, geen wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

 • 3.

  de gemeente niet bevoegd om ten aanzien van de in dit verkeerbesluit genoemde wegen een verkeersbesluit te nemen;

 • 4.

  op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt dat:

 • 1.

  het college niet bevoegd was tot het nemen van het besluit van 28 september 2016.

   

Gewenst is om:

 • 1.

  het verkeersbesluit zoals bekend gemaakt op 19 oktober 2016 in te trekken.

Motivering

Voor het nemen van een verkeersbesluit moet er sprake zijn van een weg, zoals bedoeld in artikel 1 onder b Wegenverkeerswet (WvW) 1994. Hierin staat: “alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten”. Een doodlopende weg en een stuk straat dat alleen door enkele woningen als uitweg wordt gebruikt is volgens jurisprudentie geen weg. Bezwaarmakers geven ook zelf aan dat het een eigen pad is welke niet in beheer is bij gemeente De Fryske Marren. Ook in het overzicht van wegbeheerders van Rijkswaterstaat is geen beheerder opgenomen voor Middenvaart oneven (huis)nummers.

 

Het college is van mening dat er geen sprake is van een weg zoals bedoeld in de WvW 1994. In het geval van de Middenvaart oneven nummers is door een maatregel sprake van een beperking van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt. Hoewel niet bevoegd, heeft de gemeente De Fryske Marren op grond van artikel 18 lid 1 onder de WvW 1994 wel een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb genomen.

 

Het college heeft een besluit genomen op 28 september 2016, bekendgemaakt op 19 oktober 2016. Het college constateert nu dat zij niet bevoegd was dat besluit te nemen en dat daarom de situatie wordt hersteld in de oude situatie, zodat ook het geplaatste bord wordt verwijderd.

Belangenafweging

De gebruiksregels van het pad dienen via de privaatrechtelijke weg te worden vastgesteld en niet via de bestuurlijke weg. De belanghebbenden worden hier middels de brief van 17 oktober van op de hoogte gesteld.

 

Besluit

 • 1.

  het verkeersbesluit zoals bekend gemaakt op 19 oktober 2016 in te trekken.

 

Joure, 17 oktober 2023

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

de gemeentesecretaris, de burgemeester

 

mw. D.J. Cazemier dhr. F. Veenstra

 

Naar boven