Agenda Petear

 

 •  

Datum : 15 november 2023

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : Gemeentehuis Joure

 •  

Voorzitter : de heer S. Holtrop

 •  

Griffier : mevrouw H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 •  

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Bij dit onderdeel (agendapunt 2) van de agenda kunnen betrokkenen hun standpunten delen met de raad. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Bij agendapunt 3 gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten als bij agendapunt 2.

Het Petear is een openbare vergadering. Publiek is welkom. De vergadering is ook live te volgen of terug te kijken via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

 •  

 

 • 1.

   

Opening en vaststellen agenda

Het Petear van woensdag 15 november 202 3 wordt gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden ( o.v.v. agendapunt en contactgegevens ) vóór maandag 13 november 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om in gesprek te gaan met raads - en commissie leden in het Petear . Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 15 november , 12.00 uur . De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

 

 

 • 2.

   

Petear met deelnemers (betrokkenen )

 •  

 

2.1

Ontwerp centrale huisvesting Herema State

Voorstel:

 • 1.

  Het ontwerp voor de centrale huisvesting Herema State vast te stellen en de inrichting van de raadzaal uit te voeren conform het ontwerp.

 • 2.

  De benodigde aanvulling van het investeringskrediet ten hoogte van €2.320.000 te autoriseren en de kapitaallasten die voortkomen uit de verhoging van de investering als autonome mutatie te verwerken bij de Perspectiefnota 2025-2028.

Toelichting: Op 3 juli 2019 is via het honoreren van de kadernota 2019, ingestemd met het centraal huisvesten van het kantoorpersoneel op Herema State 1 te Joure. De middelen die nodig zijn voor deze investering zijn vervolgens vastgelegd in de begroting 2020. In de nieuwsbrief van 28 juli 2023 is de raad, via een raadsmemo en video met presentatie, geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de centrale huisvesting.

 •  

 

2.2

Verzoek verlenging openstelling AZC Balk

Voorstel:

 • 1.

  Kennis te nemen van het draagvlakonderzoek en het verloop van de inloopavond op 12 september 2023.

 • 2.

  De opgehaalde informatie van het draagvlakonderzoek en de inloopavond te wegen en op grond hiervan te kiezen voor:

 • A.

  In te stemmen met een langere openstelling van het AZC in Balk onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   de duur van de langere openstelling geldt voor de periode dat er in Noord-Nederland een tekort aan opvangplekken is;

  • b.

   de langere openstelling eindigt in ieder geval uiterlijk met ingang van 1 oktober 2026;

  • c.

   de zorg voor de inwoners wordt door de organisatie Gezondheidszorg Asielzoekers geregeld voor het COA waarbij er geen extra druk op de huisartsen in Balk en omgeving mag optreden.

 • B.

  Niet in te stemmen met een langere openstelling van het AZC in Balk.

Toelichting: Dit voorstel gaat over een langere openstelling vanaf 1-1-2024. Om een mogelijke bijdrage te leveren aan de landelijke problematiek voor de opvang van vluchtelingen is een draagvlakonderzoek in Balk en omgeving uitgezet. Op basis van de resultaten van het onderzoek en de inloopavond van 12 september jl. wordt de raad gevraagd een afweging te maken over de voorgestelde keuzes.

 •  

 

2. 3

Het realiseren van een tijdelijk asielzoekerscentrum voor een periode van 2 jaar (2021-2023) op de locatie Wikelerdyk 9a in Balk – definitieve Vvgb

Voorstel:

 • 1.

  Kennis te nemen van de ingediende zienswijze;

 • 2.

  In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze zoals verwoord in de ‘Nota zienswijze AZC Balk 2023’;

 • 3.

  De definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van een tijdelijk asielzoekerscentrum voor een periode van 2 jaar (2021-2023) op de locatie Wikelerdyk 9a in Balk

Toelichting: Dit voorstel gaat over de periode 2021-2023. Het gaat om een verlengingsverzoek van het COA om voor een periode van twee jaar(2021-2023) tot definitieve vergunningverlening op de aanvraag omgevingsvergunning. De raad wordt gevraagd de definitieve Verklaring van geen bedenkingen af te geven zodat de vergunning kan worden verleend. Het ontwerpbesluit en de ontwerp-Vvgb heeft ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend.

 •  

 

2.4

Evaluatie Grondstoffenbeleidsplan 2022-2025

Voorstel:

 • 1.

  Kennis te nemen van de stand van zaken van de uitvoering van het Grondstoffenbeleidsplan 2022-2025.

 • 2.

  De doelstellingen om minder afval te verbranden te bereiken door:

  • a.

   een aangescherpte communicatiestrategie en

  • b.

   de inzamelfrequentie te behouden op eens per twee weken.

Toelichting: In lijn met het Grondstoffenbeleidsplan 2022-2025 heeft het jaar 2022 tot een flinke afvalreductie geleid. Om een duidelijker beeld te krijgen van de effecten van de afvalcampagne heeft de gemeenteraad besloten om de afvalcampagne in 2023 voort te zetten en de inzamelfrequentie niet te wijzigen.

 •  

 

2.5

Bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied Lemmer

Voorstel: De Verordening op de heffing en de invordering bedrijven-investeringszone kernwinkelgebied Lemmer vast te stellen.

Toelichting: Om nieuwe activiteiten op te kunnen pakken en bestaande activiteiten te kunnen blijven organiseren, verzoekt de OVL (Ondernemersvereniging Lemmer) om een Bedrijven-investeringszone (BIZ) in het leven te roepen voor het kernwinkelgebied te Lemmer. Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers met medewerking van de gemeente.

 •  

 

2.6

Tweede begrotingswijziging Recreatieschap Marrekrite

Voorstel: Geen zienswijze over de tweede begrotingswijziging 2023 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Recreatieschap Marrekrite.

Toelichting: De Marrekrite heeft de tweede begrotingswijziging aangeboden voor een zienswijze-procedure. Inclusief deze wijziging sluit de begroting 2023 met een positief saldo van € 5.277. De consequentie van de begrotingswijziging is een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten.

 •  

 

2.7

Definitief ontwerp wijzigingsvoorstel GR Recreatieschap Marrekrite

Voorstel: Het college toestemming te verlenen om het definitief ontwerp van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Marrekrite vast te stellen.

Toelichting: De wijzigingen zijn aanpassingen vanuit de centrale overheid, die gevolgen hebben voor GR’s en het feit dat door het Algemeen Bestuur (AB) een aantal besluiten zijn genomen, die een tekstuele aanpassing nodig maken. De voorgestelde wijzigingen zijn redactioneel en technisch van aard, waarbij de nadruk ligt op wijzigingen vanwege de financieringsfunctie.

 •  

 

2.8

Aanbesteding accountantsdiensten

Voorstel:

 • 1.

  In te stemmen met de publicatie van de offerte aanvraag voor de Europese aanbesteding van de accountantsdiensten

 • 2.

  De auditcommissie te verzoeken om met 2 van haar leden zitting te nemen in de beoordelingscommissie.

Toelichting: Het huidige contract met de accountant loopt tot en met verslagjaar 2023. Met ingang van verslagjaar 2024 moet de uitvoering van de accountantsdiensten opnieuw Europees zijn aanbesteed. Volgens de Verordening op de auditcommissie gemeente De Friese Meren is het een taak van de auditcommissie om de selectie van de accountant na afloop van het contract voor te bereiden en de raad te adviseren over de aanwijzing van een accountant.

 •  

 

2.9

Najaarsrapportage 2023

Voorstel:

 • 1.

  de Najaarsrapportage 2023 vast te stellen

 • 2.

  de Begroting 2023 te wijzigen conform bijlage 1 en 2

 • 3.

  de verwachte financiële afwijkingen op de kredieten (bijlage 3) te autoriseren.

Toelichting: De rapportage laat een prognose rekeningresultaat 2023 zien van € 627.000. Ten opzichte van het bij de meicirculaire gepresenteerde verwachte saldo (€118.000), is dit een stijging van € 509.000. In deze rapportage worden de reeds genomen raadsbesluiten verwerkt en wordt voorgesteld om afwijkingen op investeringskredieten te autoriseren. Ook de nieuwe eenmalige kredieten dienen te worden geautoriseerd om de inkomsten en uitgaven met betrekking tot specifieke uitkeringen op te nemen in de begroting.

 •  

 

2.10

Belastingverordeningen 2024

Voorstel:

om de navolgende verordeningen plus tarieventabellen vast te stellen:

 • 1.

  Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2024

 • 2.

  Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2024

 • 3.

  Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2024

 • 4.

  Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2024

 • 5.

  Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2024

 • 6.

  Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2024

  • a.

   Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2024

 • 7.

  Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2024

 • 8.

  Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2024

  • a.

   Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2024

 • 9.

  Verordening op de heffing en de invordering van precariorechten 2024

  • a.

   Tarieventabel behorende bij de Verordening precariorechten 2024

 • 10.

  Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

 • a.

  Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2024

 • 11.

  Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

  • a.

   Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2024

 • 12.

  Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2024

 • 13.

  Verordening op de heffing en de invordering van veergelden 2024

 • 14.

  Verordening op de heffing en de invordering van liggelden afbouwsteiger Sluisweg 2024

 • 15.

  Verordening op de heffing en de invordering van brug- en sluisgelden 2024

 • 16.

  Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2024

 

II om kennis te nemen van de Beleidsregels gemeentelijke belastingen 2024

III om kennis te nemen van de Nota belastingen 2024

Toelichting: De raad stelt de belastingverordeningen 2024 vast ten behoeve van het college om aansluitend uitvoering te kunnen geven aan de beleidsdoelstellingen. De opgenomen belastingtarieven zijn gebaseerd op de inkomstenramingen uit de begroting 2024. In de paragraaf lokale heffingen van de begroting vindt u het meerjarenperspectief voor de periode 2024 - 2027.

 •  

 

2.11

Regionaal beleidsplan veiligheid 2024-2027, Noord-Nederland

Voorstel: het Regionaal beleidsplan veiligheid voor kennisgeving aan te nemen en hierop geen zienswijze in te dienen.

Toelichting: Iedere vier jaar wordt door de burgemeesters van de gemeenten in Noord-Nederland en de hoofdofficier een regionaal beleidsplan vastgesteld. Het plan beschrijft hoe in Noord Nederland wordt ingezet op veiligheid en in het plan de wordt de verdeling van de politiesterkte vastgelegd. Op basis van art. 28b lid 2 van de Politiewet moet elke burgemeester de gemeenteraad horen over het concept Regionaal Beleidsplan 2024-2027 (RBP). De raad kan een zienswijze geven op het RBP.

 •  

 

2.12

Technische wijziging Algemene Plaatselijke Verordening ivm Omgevingswet

Voorstel: De Algemene Plaatselijke Verordening De Fryske Marren 2024 vast te stellen.

Toelichting: De huidige APV is 2 jaar oud, in verband met de invoering van de Omgevingswet zijn er een aantal technisch aanpassingen die verwerkt moeten worden. Ook zullen een paar kleine verschrijvingen in de huidige APV hersteld worden. Er zullen echter geen inhoudelijke wijzigingen plaatsvinden.

 •  

 

2. 13

Ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een nieuwe woning op de Bolwerk Zuidzijde 77a te Sloten

Voorstel:

 • 1.

  In ontwerp de verklaring van geen bedenkingen te verlenen ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het bouwen van een nieuwe woning aan de Bolwerk Zuidzijde 77a te Sloten;

 • 2.

  Te bepalen dat de ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen tevens een definitieve Verklaring van geen bedenkingen is wanneer er geen zienswijzen over het ontwerpbesluit zijn ingediend, conform het raadsbesluit van 30 maart 2016.

Toelichting : Voor het bouwen van een nieuwe woning binnen de historische kern van Sloten, is een omgevingsvergunning aangevraagd. Omdat de aanvraag gaat om een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan, zal er ook een verklaring van geen bedenkingen worden gevraagd.

 •  

 

2. 1 4

Ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een nieuwe woning op de Troelstraweg 7 te Teroele

Voorstel:

 • 1.

  In ontwerp de verklaring van geen bedenkingen te verlenen ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het bouwen van een nieuwe woning aan de Troelstraweg 7 te Teroele (OV 20220799);

 • 2.

  Te bepalen dat de ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen tevens een definitieve Verklaring van geen bedenkingen is wanneer er geen zienswijzen over het ontwerpbesluit zijn ingediend, conform het raadsbesluit van 30 maart 2016.

Toelichting: Voor het vervangen en vergroten van een woning aan de Troelstraweg 7 te Teroele is een omgevingsvergunning aangevraagd. De uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing en een verklaring van geen bedenkingen. Omdat het gebied grenst aan de Kûfurd en het Jiskenhúster

Mar, de woningen zijn alleen te voet te bereiken zijn, moet er invulling worden gegeven aan de bij recht gegeven bouwregels met aanvullende zorg voor het bebouwingsbeeld vanaf het water.

 •  

 

2. 1 5

Vaststelling bestemmingsplan Ruigahuizen- Rûchhústerwei 9

Voorstel: Het bestemmingsplan Ruigahuizen – Rûchhústerwei 9 met planidentificatie NL.IMRO.1940.BPRUI22RUCHHUSTER9-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

Toelichting Het plan is om het hele perceel, op grond van de ruimte-voor-ruimte regeling, een woonbestemming te geven, de bedrijfsgebouwen te slopen en het perceel te splitsen. De ontwikkeling kan enkel met een bestemmingsplanprocedure planologisch mogelijk worden gemaakt. Het plan heeft ter inzage gelegen, volgens de geldende procedure en er zijn geen zienswijze ingediend.

 •  

 

2.16

Jaarrekening 2022 schoolbestuur Kyk

Voorstel: de jaarrekening 2022 van Stichting Krêft yn Kollektyf (Kyk) voor kennisgeving aan te nemen.

Toelichting: De gemeenteraad heeft een toezichthoudende taak voor wat betreft openbaar onderwijs maar weinig bevoegdheden De toezichthoudende taak richt zich op een beperkt aantal onderwerpen, waaronder de financiële jaarstukken. De gemeenteraad heeft wettelijk weinig mogelijkheden tot ingrijpen, er vindt geen inhoudelijke toetsing plaats.

 

 

 • 3.

   

Gesprek raadsleden onderling en met het college

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.

 •  

 

3.1

Ontwerp centrale huisvesting Herema State

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1

 •  

 

3.2

Verzoek verlenging openstelling AZC Balk

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.2

 •  

 

3.3

Het realiseren van een tijdelijk asielzoekerscentrum voor een periode van 2 jaar (2021-2023) op de locatie Wikelerdyk 9a in Balk – definitieve Vvgb

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.3

 •  

 

3.4

Evaluatie Grondstoffenbeleidsplan 2022-2025

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.4

 •  

 

3.5

Bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied Lemmer

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.5

 •  

 

3.6

Tweede begrotingswijziging Recreatieschap Marrekrite

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.6

 •  

 

3.7

Definitief ontwerp wijzigingsvoorstel GR Recreatieschap Marrekrite

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.7

 •  

 

3.8

Aanbesteding accountantsdiensten

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.8

 •  

 

3.9

Najaarsrapportage 2023

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.9

 •  

 

3.10

Belastingverordeningen 2024

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.10

 •  

 

3.11

Regionaal beleidsplan veiligheid 2024-2027, Noord-Nederland

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.11

 •  

 

3.12

Technische wijziging Algemene Plaatselijke Verordening ivm Omgevingswet

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.12

 •  

 

3.13

Ontwer p-Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een nieuwe woning op de Bolwerk Zuidzijde 77a te Sloten

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.13

 •  

 

3.14

Ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een nieuwe woning op de Troelstraweg 7 te Teroele

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.14

 •  

 

3.15

Vaststelling bestemmingsplan Ruigahuizen- Rûchhústerwei 9

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.15

 •  

 

3.16

Jaarrekening 2022 schoolbestuur Kyk

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.16

 •  

 

 • 4.

   

Sluiting

 •  

 

 •  

 

 •  

 

Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit P etear , dan vervalt a genda punt 2.

 

U kunt dit nakijken op www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

 

Naar boven