Verkeersmaatregelen in verband met aanpassing Knooppunt Joure

Kenmerk: Z.762295

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

gelet op

hetgeen ten aanzien van verkeersbesluiten in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is bepaald, alsmede op de bepalingen ter zake van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat

 • 1.

  de in dit verkeersbesluit genoemde wegen, wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

 • 2.

  deze wegen in eigendom en beheer zijn bij de gemeente De Fryske Marren;

 • 3.

  op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of word gewijzigd;

uit het oogpunt van:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

het gewenst is om:

in deelgebied Entree Joure

 • 1.

  - de ovotonde Geert Knolweg aan te wijzen als rotonde met verplichte rijrichting;

 • 2.

  het vrijliggend fietspad langs Geert Knolweg vanaf komgrens tot ovotonde aan te wijzen als verplicht fiets/bromfietspad;

 • 3.

  de vrijliggende fietspaden rond ovotonde Geert Knolweg en Sewei aan te wijzen als verplicht fietspad;

 • 4.

  het busstation langs de Geert Knolweg gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee met uitzondering van bussen;

 • 5.

  de parkeerplaats nabij komgrens Geert Knolweg aan te wijzen als gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;

in deelgebied Haskerhorne

 • 1.

  de Jousterweg, gelegen tussen Haskerveldweg en komgrens Joure, aan te wijzen als voorrangsweg;

 • 2.

  de rotondes gelegen in de Jousterweg aan te wijzen als rotondes met verplichte rijrichting met voorrang op de rotondes;

 • 3.

  op de Jousterweg, gedeelte Haskerveldweg tot komgrens Haskerhorne, een 60 km/uur-zone vast te stellen met gelijkwaardige kruisingen;

 • 4.

  op het middeneiland Jousterweg een gebod vast te stellen voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft;

 • 5.

  het vrijliggend fietspad langs Jousterweg van komgrens Haskerhorne tot komgrens Joure en langs Haskerveldweg aan te wijzen als verplicht fiets/bromfietspad waarop doorgaande brom/fietsers voorrang hebben met uitzondering van de rotondes in de Jousterweg weerszijden van viaduct Westermar en bij de toegang van het busstation, waar brom/fietsers voorrang moeten verlenen;

in deelgebied Scharsterbrug

 • 1.

  op de Hollandiastraat, gedeelte komgrens Joure tot komgrens Scharsterbrug, en Haulstersingel een 60 km/uur-zone vast te ststellen met gelijkwaardige kruisingen;

 • 2.

  het fietspad langs de Hollandiastraat van Joure tot komgrens Scharsterbrug aan te wijzen als verplicht fietspad waarop fietsers voorrang hebben;

 • 3.

  het toegangspad ar pompkelder bij het Hollandiatunnel gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee met uitzondering van bestemmingsverkeer;

in deelgebied Ouwsterhaule

 • 1.

  op de Haulstersingel vanaf komgrens Joure een 60 km/uur-zone vast te stellen met gelijkwaardige kruisingen.

Motivering

Joure/Haskerhorne

Het vrijliggende fietspad langs de Geert Knolweg Joure en Jousterweg tot aan komgrens Haskerhorne ligt deels langs een 50, 80 km/uur en 60 km/uur weg. Volgens landelijke richtlijnen maken bromfietsers bij 80 km/uur wegen gebruik van het fietspad en bij 60 km/uur wegen gebruik van de rijbaan. In de bebouwde kom van Joure maken bromfietsers gebruik van de rijbaan. Ook ter hoogte van Entree Joure dienen bromfietsers vanaf de ovotonde gebruik te maken van de rijbaan. Het fietspad vanaf de ovotonde tot aan komgrens Haskerhorne en langs de Haskerveldweg ligt voor het overgrote deel langs een 80 km/uur weg en voor een klein gedeelte langs een 60 km per uur weg. Daarom is er voor gekozen het gehele fietspad tot aan de komgrens van Haskerhorne in te richten als verplicht fiets/bromfietspad.

De Jousterweg, gedeelte van Haskerveldweg tot komgrens Haskerhorne is gecategoriseerd als verblijfsweg. Volgens de landelijke richtlijnen hoort bij een verblijfsweg buiten de bebouwde kom een maximum snelheid van 60 km/uur en gelijkwaardigheid tussen wegen. Herkenbaarheid en uniformiteit van wegen is voor de verkeersveiligheid van groot belang. Vandaar is het wenselijk om op Jousterweg buiten de bebouwde kom een 60 km/uur-zone vast te stellen met gelijkwaardige kruisingen.

Het vrijliggende fiets/bromfietspad langs de Jousterweg is aangemerkt als hoofdfietsroute. Conform beleid hebben fietsers op een hoofdfietsroute voorrang op het overige verkeer. Vanuit verkeersveiligheid is hierop bij de rotondes op het viaduct Jousterweg, ovotonde en bij de toegang naar het busstation een uitzondering gemaakt. Doorgaande fietsers moeten hier voorrang verlenen.

Scharsterbrug

De Hollandiastraat en Haulstersingel zijn gecategoriseerd als verblijfswegen. Volgens de landelijke richtlijnen hoort bij een verblijfsweg buiten de bebouwde kom een maximum snelheid van 60 km/uur en gelijkwaardigheid tussen wegen. Herkenbaarheid en uniformiteit van wegen is voor de verkeersveiligheid van groot belang. Vandaar is het wenselijk om op de betreffende gedeelten van de Hollandiastraat en Haulstersingel een 60 km/uur-zone vast te stellen met gelijkwaardige kruisingen.

Het vrijliggende fietspad langs het betreffende gedeelte van de Hollandiastraat is aangemerkt als hoofdfietsroute. Conform beleid hebben fietsers op een hoofdfietsroute voorrang op het overige verkeer. Volgens landelijke richtlijnen maken bromfietsers bij 60 km per uur wegen gebruik van de rijbaan. Daarom is het fietspad gelegen naast de Hollandiastraat ingericht als verplicht fietspad. Bromfietsers moeten hier gebruik maken van de rijbaan.

De toegangsweg naar de pompkelder van het Hollandiaviaduct is bedoeld voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

Ouwsterhaule/Scharsterbrug

De Haulstersingel vanaf Ouwsterhaule heeft een nieuwe aansluiting op de Sewei in Joure gekregen. Haulstersingel 2, 4 en 6 Scharsterbrug hebben hun aansluiting op de Hollandiastraat behouden. De Haulstersingel is gecategoriseerd als verblijfsweg. Volgens de landelijke richtlijnen hoort bij een verblijfsweg buiten de bebouwde kom een maximum snelheid van 60 km/uur en gelijkwaardigheid tussen wegen. Herkenbaarheid en uniformiteit van wegen is voor de verkeersveiligheid van groot belang. Vandaar is het wenselijk om op de Haulstersingel vanaf komgrens Joure een 60 km/uur-zone vast te stellen met gelijkwaardige kruisingen.

Bebouwde komgrenzen

De in het kader van het project Knooppunt Joure aangepaste bebouwde komgrenzen bij Joure zijn opgenomen in het separaat vastgesteld komgrenzenbesluit van 13 april 2022.

Belangenafweging

Het algemeen belang van de verkeersveiligheid van de weggebruikers gaat boven het individuele belang.

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Tijdens de planvorming en uitvoering van aanpassing Knooppunt Joure heeft meerdere malen overleg plaatsgevonden met politie Noord Nederland, Plaatselijke Belangen en betrokken bewoners en bedrijven.

Besluit

Alle eerder genomen relevante verkeersbesluiten betrekking hebbend op het projectgebied Knooppunt Joure in te trekken en het volgende vast te stellen. Conform bijgaande en bij dit besluit behorende bebordingstekeningen en door plaatsing van de volgende borden conform bijlage 1 van RVV 1990:

Deelgebied Entree Joure

 • 1.

  de ovotonde Joure aan te wijzen als rotonde met verplichte rijrichting met voorrang op de rotonde door het plaatsen van

  • 1.

   de hiervoor noodzakelijke borden model D01 (“rotonde verplichte rijrichting”) op het middeneiland tegenover de volgende toeleidende wegen:

   • 1.

    Geert Knolweg vanuit de richting centrum Joure;

   • 2.

    Geert Knolweg vanuit de richting Jousterweg;

   • 3.

    Sewei vanuit de richting Hollandiastraat;

   • 4.

    Sewei vanuit de richting Haskerveldweg;

  • 2.

   de borden B06 (“verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg”) direct voor de ovotonde op de volgende wegen:

   • 1.

    Geert Knolweg vanuit de richting centrum Joure;

   • 2.

    Geert Knolweg vanuit de richting Jousterweg;

   • 3.

    Sewei vanuit de richting Hollandiastraat;

   • 4.

    Sewei vanuit de richting Haskerveldweg;

 • 2.

  het vrijliggend fietspad langs de Geert Knolweg vanaf de ovotonde tot aan de komgrens Joure aan te wijzen als verplicht fiets/bromfietspad door het plaatsen van het bord G12a (“verplicht fiets/bromfietspad”) direct na het kruispunt met het busstation;

 • 3.

  de vrijliggende fietspaden rondom de ovotonde aan te wijzen als verplicht fietspad door het plaatsen van de benodigde borden G11 (‘verplicht fietspad’);

 • 4.

  het busstation langs de Geert Knolweg gesloten verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee met uitzondering van bussen door het plaatsen van het bord C1 met onderbord ‘uitgezonderd bussen’

 • 5.

  de parkeerplaats langs Geert Knolweg aanwijzen als gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen door het plaatsen van het bord E7.

   

Deelgebied Haskerhorne

 • 1.

  de Jousterweg, gelegen tussen Haskerveldweg en bebouwde kom Joure, aanwijzen als voorrangsweg door het plaatsen van de hiervoor benodigde borden model B1;

 • 2.

  de rotondes gelegen in de Jousterweg aanwijzen als rotondes met verplichte rijrichting met voorrang op de rotondes door het plaatsen van de hiervoor benodigde borden model D1;

 • 3.

  de Jousterweg, gedeelte van Haskerveldweg tot komgrens Haskerhorne, aanwijzen als 60 km/uur-zone met gelijkwaardige kruisingen door het plaatsen van de hiervoor benodigde borden model A1-60zb/ze;

 • 4.

  op het middeneiland een gebod vaststellen voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft door het plaatsen van borden model D2;

 • 5.

  het vrijliggend fietspad langs Jousterweg van komgrens Haskerhorne tot komgrens Joure en langs Haskerveldweg aanwijzen als verplicht fiets/bromfietspad waarop brom/fietsers voorrang hebben door het plaatsen van de hiervoor benodigde borden model G12a en het aanbrengen van haaienhanden.

   

Deelgebied Scharsterbrug

 • 1.

  de Hollandiastraat, gedeelte komgrens Joure tot komgrens Scharsterbrug, en de Haulstersingel vanaf Hollandiastraat, aanwijzen als 60 km/uur-zone met gelijkwaardige kruisingen door het plaatsen van de hiervoor benodigde borden A1-60zb.ze;

 • 2.

  het fietspad langs de Hollandiastraat van Joure tot komgrens Scharsterbrug aanwijzen als verplicht fietspad waarop fietsers voorrang hebben door het plaatsen van de hiervoor benodigde borden G11 en het aanbrengen van haaientanden;

 • 3.

  het toegangspad naar de pompkelder gesloten verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee met uitzondering van bestemmingsverkeer door het plaatsen van bord C1 met onderbord ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’.

  • 1.

    

Deelgebied Ouwsterhaule

 • 1.

  de Haulstersingel vanaf komgrens Joure een 60 km/uur-zone vaststellen met gelijkwaardige kruisingen door het plaatsen van bord A1-60zb/ze op de komgrens Joure.

 

Joure, 5 september 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

de secretaris, de burgemeester,

 

mw D. J. Cazemier dhr. F. Veenstra

 

Vereisten bezwaarschrift

Binnen zes weken na toezending van dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, welke het besluit genomen heeft. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening

 • 3.

  een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd (voor informatie over de hoogte van de verschillende griffierechten, zie: www.rechtspraak.nl).

Digitaal indienen voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.

 

 

 

 

Naar boven