Bodemverontreiniging SCHAVENMOLENSTRAAT - VML STORT te Arnhem

 

Melding

Uit bodemonderzoeksgegevens blijkt dat de bodem aan de SCHAVENMOLENSTRAAT - VML STORT (locatienr: 0003) te Arnhem verontreinigd is als gevolg van voormalige stortactiviteiten.

 

Wij zijn van plan vast te stellen dat het hier gaat om een ernstig, niet spoedeisend geval. Dit betekent dat er een bodemverontreiniging aanwezig is, maar dat er bij het huidige gebruik geen risico’s zijn.

 

Voor het nemen van de beschikking volgen wij de procedure volgens titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit houdt in dat de melding wordt gepubliceerd en gedurende twee weken digitaal ter inzage ligt.

 

Inzien

Via deze link is het dossier gedurende 2 weken te bekijken:

https://open.arnhem.nl/data/bodem/inzage3979103-0003.51.02.pdf

 

Belanghebbenden hebben de gelegenheid om hun reactie te geven op de melding. Als wij een besluit genomen hebben wordt dit gepubliceerd en worden de stukken digitaal ter inzage gelegd.

 

Zienswijze

De melding is vanaf 3 november 2023, gedurende twee weken, in te zien via bovenstaande link.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw reactie sturen naar: Gemeente Arnhem, Cluster SBR, afdeling Fysiek Domein, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem. Zie toelichting "Zienswijze".

 

http://www.arnhem.nl/actueel/Openbare_bekendmakingen/inzien_en_bezwaar_maken

Naar boven