Instellen gehandicaptenparkeerplaats Burgemeester Timansweg 14 te 's-Heerenhoek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht,

Overwegende:

Dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

* Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

* Het beschermen van de aanwonenden, weggebruikers en passagiers;

* Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

Is het gewenst om

Een parkeergelegenheid voor gehandicapten in te stellen op locatie Burgemeester Timansweg 14 te 's-Heerenhoek. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde situatieschets ‘Burgemeester Timansweg 14 's-Heerenhoek’.

Motivering

Het is gewenst om een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen daar de aanvrager beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder en in de nabijheid van de gevraagde locatie woont

BESLUIT

Besluit:

  • 1.

    Het instellen van een parkeergelegenheid voor gehandicapten met RVV bord E06 met onderbord OB309 de Burgemeester Timansweg 's-Heerenhoek als bedoelt in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

  • 2.

    Een en ander overeenkomstig bijgevoegde situatieschets.

  • 3.

    De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 6 november 2023.

Heinkenszand 01-11-2023

Namens deze,

Burgemeester en wethouders van Borsele

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien van 6 november 2023 tot en met 18 december 2023 via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Tevens ligt het verkeersbesluit ter inzage op de afdeling Informatiebeheer & Ondersteuning van de gemeente Borsele op het gemeentehuis, adres: Stenevate 10, 4451 KB te Heinkenszand. Gedurende deze periode is het mogelijk bezwaar te maken. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij dhr. R. de Jonge via telefoonnummer 0113-238 411.

Naar boven