Toestemming voor het ophangen van vier spandoeken van 12 tot en met 19 november 2023 op diverse locaties te Maassluis

Maassluis, 29 oktober 2023

Verleende vergunningen:

  • -

    Verleende vergunning aan Stichting Het Gehandicapte Kind voor het ophangen van vier spandoeken op diverse locaties in Maassluis in de periode 12 t/m 19 november 2023. Dit besluit is genomen op 23 oktober 2023.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven