Nieuwe straatnamen te Joure

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren heeft namen vastgesteld voor een deel van het openbaar gebied te Joure. Het betreft nieuwe straten in bestemmingsplan Wyldehoarne fase 4.

Er is gekozen voor de namen ‘Oer de Feart’, ‘de Ladewein’, ‘de Syklomeaner’ en ‘de Skodder’.

 

inzage

Het besluit tot vaststelling van de straatnamen met de bijbehorende tekening kan vanaf maandag 6 november 2023 gedurende zes weken worden ingezien in Joure (centrale balie gemeentehuis, Herema State 1), servicepunt Lemmer (Vissersburen 88) en servicepunt Balk (Dubbelstraat 1). Tevens worden hierbij de stukken als informatieve bijlage toegevoegd. De tekening vindt u ook onderaan deze publicatie.

 

vereisten bezwaarschrift

Binnen 6 weken na kennisgeving van dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

 

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

• de gronden van het bezwaar.

 

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

 

voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van rechtbank Noord Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

 

digitaal indienen voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.

 

 

 

Naar boven