Verkeersbesluit voor het inrichten van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Het Lage Licht 121 te Maassluis

ons kenmerk 594271

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis;

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overwegende:

 • Dat Maassluis toegankelijk is gemaakt voor elektrische voertuigen;

 • Dat hiervoor op dit moment particuliere aanvragen voor een oplaadpaal in de openbare ruimte kunnen worden gedaan;

 • Dat Equans een aanvraag heeft gedaan voor een laadpaal op deze locatie, op basis van een aanvraag van een bewoner van Maassluis;

 • Dat dan ook met het oog op de bruikbaarheid van de weg en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik de parkeerplaatsen enkel gebruikt dienen te gaan worden ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

 • Dat de straat Het Lage Licht in beheer is bij de gemeente;

 • Dat gelet op artikel 12 van het BABW het plaatsen van een verkeersbord E8c ‘Parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen’ van bijlage 1 van het RVV 1990 dient te geschieden, moet geschieden krachtens een verkeersbesluit.

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

 • b.

  het waarborgen van het op juiste wijze in rekening brengen van tarieven voor het gebruik van de weg;

 • c.

  het gebruik en de waarborging van de juistheid van de registers die ingevolge deze wet worden bijgehouden;

 • d.

  het voorkomen en bestrijden van fraude;

 • e.

  de regeling van positie, inrichting en werkwijze, alsmede het uitoefenen van toezicht op zelfstandige bestuursorganen die taken verrichten op het terrein van deze wet.

Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de teammanager van het cluster Stad bij collegebesluit van 7 januari 2020.

Op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats gevonden met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

Besluiten:

Twee parkeerplaatsen op de eerder genoemde locatie in te richten voor het opladen van elektrische voertuigen door:

 • 1.

  het plaatsen van het verkeersbord E8c ‘Parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen’ van bijlage 1 van het RVV 1990 met de bijbehorende witte kruizen op de parkeerplaats, voor twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal op de straat Het Lage Licht ter hoogte van nummer 121 (Figuur 1), anders dan op het onderbord staat vermeld, te verbieden;

 • 2.

  dit besluit te publiceren in het elektronische gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl).

Aldus besloten te Maassluis, 26 oktober 2023,

Namens het college van Burgemeester en wethouders van Maassluis,

P.W.M. Tol

Teammanager Ruimtelijk Beleid & Beheer,

cluster Stad

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Maassluis.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

 • 1.

  Naam en adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Figuur 1:

Naar boven