Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris

 

kenmerk: INT - 2389081

 

Intitulé

 

Aanwijzing gemeentesecretaris

 

Burgemeester en Wethouders van Almelo:

 

gelet op:

- artikel 102 van de Gemeentewet

 

besluiten:

 

1. de heer J.H. Dijkstra, geboren op 9 november 1970, aan te wijzen als gemeentesecretaris;

2. dat de onder 1. vermelde aanwijzing terugwerkt tot en met 1 september 2023;

3. dat de onder 1. vermelde aanwijzing op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad in werking treedt.

 

Deze aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie van gemeentesecretaris geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de heer J.H. Dijkstra.

 

Almelo, 11 oktober 2023

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

De secretaris: De burgemeester:

Naar boven