Gemeente Heerlen - Ontwerp Transitievisie Warmte 2.0

 

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat met ingang van 3 november 2023, gedurende een termijn van zes weken, de ontwerp Transitievisie Warmte 2.0 ter inzage ligt. Voordat de Transitievisie Warmte 2.0 definitief vastgesteld wordt, kan iedereen die wat wil zeggen over het ontwerpbesluit en -visie, een zienswijze indienen. De Transitievisie Warmte 2.0 met bijbehorende bijlagen vindt u op http://www.heerlen.nl/aardgasvrij.

 

De Transitievisie Warmte 2.0

De Transitievisie Warmte 2.0 komt in de plaats van de Transitievisie Warmte 1.0 die op 26 januari 2022 door de gemeenteraad werd vastgesteld. De Transitievisie Warmte 2.0 is de gemeentelijke visie op het energiezuinig en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

 

Met de Transitievisie Warmte 2.0 wordt richting gegeven aan de aanpak om onze woningen en gebouwen (stapsgewijs) te isoleren en aardgasvrij te maken. Duidelijk wordt wanneer in welke buurten wordt gestart met de buurtgerichte aanpak, welke warmteoplossingen daar kansrijk zijn en hoe het vervolgproces samen met de buurt wordt georganiseerd. Ook wordt beschreven waar men terecht kan op het moment dat men zelfstandig en op eigen tempo stappen wil zetten op het gebied van het isoleren of aardgasvrij maken van een woning of gebouw.

 

De komende jaren ligt de prioriteit voornamelijk op het isoleren van woningen en gebouwen. Dit is vaak de eerste stap, omdat de meeste aardgasvrije warmteoplossingen pas optimaal werken als de woning of het gebouw voldoende geïsoleerd is. Tijdens de buurtgerichte aanpak verkennen we of de stap naar aardgasvrij gezet kan worden en wat daarvoor nodig is. Samen met de buurt stellen we een uitvoeringsplan op, zodat inwoners en betrokken partijen weten waar zij aan toe zijn en welke eventuele maatregelen zij moeten nemen. Buurten met relatief veel slecht geïsoleerde woningen en waar de betaalbaarheid van de energierekening onder druk staat hebben de komende jaren de hoogste prioriteit.

 

Zienswijze

De ontwerp Transitievisie Warmte 2.0 ligt voor iedereen gedurende zes weken ter inzage met ingang van 3 november t/m 14 december 2023 in de publiekshal van de gemeente Heerlen, aan de Geleenstraat 25 in Heerlen. De publiekshal is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 tot 20.00 uur. De ontwerp Transitievisie Warmte met alle bijlagen kan ook worden ingezien via de gemeentelijke website http://www.heerlen.nl/aardgasvrij.

 

Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen gedurende de bovengenoemde termijn zowel mondeling als schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het schriftelijk indienen van zienswijzen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Heerlen, ter attentie van team Beleid Ruimte, Postbus 1, 6400 AA in Heerlen, onder vermelding van “Zienswijze ontwerp Transitievisie Warmte 2.0”. Als u een mondelinge zienswijze wil indienen kunt u contact opnemen met de heer Hoefs (tel.nr. 045-5605040) voor het maken van een afspraak.

 

Voor verdere vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de heer Hoefs van het team Beleid Ruimte via bovengenoemd telefoonnummer.

 

Heerlen, 31 oktober 2023.

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen

Naar boven