Voorgenomen verkoop van onroerende zaken door de gemeente Waddinxveen aan zorgverleners

 • Inhoud koopovereenkomst

  De gemeente Waddinxveen is voornemens een koopovereenkomst te sluiten met een (nog op te richten) rechtspersoon waarin huisartsen en (para)medische dienstverleners zijn verenigd, voor de realisatie van een gezondheidscentrum.

  Adres: Park Vredenburgh Waddinxveen

  Perceel: gemeente Waddinxveen, sectie E, nummer 4474, ged.

  Grootte: circa 750-1000 m2

Enige serieuze gegadigde

In Waddinxveen is er een groeiende behoefte aan huisvesting voor huisartsen. Daarmee groeit ook de behoefte aan huisvesting voor secundaire zorgvoorzieningen, waaronder (para)medische dienstverleners zoals fysiotherapie, en een apotheek.

Park Triangel betreft een grote nieuwbouwwijk in de gemeente Waddinxveen, waarvan Park Vredenburgh een onderdeel is. Naast een mix van woningen worden er in Park Vredenburgh tevens een basisschool en kinderopvang gerealiseerd. Het sociaal belang van het realiseren van de huisartsenpraktijk en andere zorgfuncties in Park Vredenburgh is dan ook groot. De huisartsen wensen tezamen met de (para)medische dienstverleners (verder tezamen genoemd: ‘de zorgverleners’) het hiervoor aangehaalde perceel grond van de gemeente te verwerven, teneinde daarop het gezondheidscentrum te realiseren.

De gemeente is van mening dat de zorgverleners op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde voor de verkoop in aanmerking komen. De gemeente heeft de volgende criteria gehanteerd:

 • i.

  Gelet op het maatschappelijk belang om in de nieuwe wijk Park Vredenburgh een gezondheidscentrum te realiseren, heeft de gemeente besloten haar medewerking te verlenen om te (laten) onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een integraal plan met daarin huisartsen, paramedici en een apotheek, in een nieuw te realiseren gezondheidscentrum op de te verkopen locatie.

 • ii.

  De realisatie van een gezondheidscentrum past in het algemene voornemen tot herontwikkeling van Park Vredenburgh, als onderdeel van Park Triangel, tot een levendige woonwijk met alle daarbij behorende voorzieningen.

 • iii.

  De Gemeente stelt als voorwaarde dat het gezondheidscentrum integraal wordt ontwikkeld en gerealiseerd. Daarbij stelt de Gemeente als eis dat de verkoop plaatsvindt aan één, eventueel nog op te richten, rechtspersoon, waarin de zorgverleners zijn verenigd. De zorgverleners onderzoeken nog op welke wijze zij over voldoende financiële middelen kunnen beschikken om het nieuwe gezondheidscentrum te realiseren. Als alternatief voor het oprichten van een rechtspersoon waarin zij allen zijn verenigd (zie punt iii.) is de Gemeente bereid mee te werken aan de levering van de grond aan een door de zorgverleners nader aan te wijzen meester, op voorwaarde dat voldaan wordt aan het vereiste van integrale herontwikkeling van het zorgcentrum. Tevens geldt daarbij als voorwaarde dat de zorgverleners alle ruimten in het gezondheidscentrum zullen afnemen, hetzij in eigendom dan wel in

Vervaltermijn

Eenieder die van mening is ook als serieuze gegadigde in aanmerking te kunnen komen voor de aankoop van voormeld perceel en derhalve bezwaar heeft tegen de verkoop én voldoet aan de gestelde criteria, dient binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Den Haag. De gemeente dient hiervan onverwijld in kennis gesteld te worden door betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient tevens per e-mail aan m.haverkamp@waddinxveen.nl verzonden te worden.

Deze termijn is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aanhangig gemaakt kort geding vervalt het recht u tegen het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst te verzetten en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de zorgverleners zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na ommekomst van deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen tot- respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Deze termijn moet tevens worden beschouwd als een vervaltermijn als bedoeld in 3:55, lid 2 BW, inhoudende dat u zich na het verstrijken van de termijn ten aanzien van de overeenkomst evenmin meer kunt beroepen op een eventuele vernietigingsgrond.

Gepubliceerd op 2 november 2023

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Naar boven