Toestemming voor het plaatsen van screens aan Fenacoliuslaan 108 te Maassluis

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

Locatie

(Bouw)plan

Datum verleend

Soort vergunning

Fenacoliuslaan 108

3143AE

Plaatsen screens

24-10-2023

Bouwen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking (= datum verleend) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam

Naar boven