Toestemming voor het houden van het evenement ‘Foodplaza’ op 21 oktober 2023 aan Govert van Wijnkade 41 te Maassluis

Maassluis, 22 oktober 2023

Verleende vergunningen:

Evenementen:

  • -

    Verleende vergunning voor het houden van het evenement ‘Foodplaza’ op 21 oktober 2023 van 10:00 uur tot 16:00 uur aan de Govert van Wijnkade 41 in Maassluis. Dit besluit is genomen op 16 oktober 2023.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven