Kennisgeving “Anterieure overeenkomst Horsterweg143” (artikel 6.24 Wro)

Burgemeester en wethouders van gemeente Ermelo maken ingevolge artikel 6.24, lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 6.2, lid 12 Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 7 december 2022 de overeenkomst “Anterieure overeenkomst Horsterweg 143 te Ermelo” zijnde een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in de Wro, zijn aangegaan met exploitant.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst is digitaal in te zien op officielebekendmakingen.nl .

Naar boven