Bestemmingsplan Koningin Emmalaan 1 Ermelo en besluit hogere grenswaarde

Bestemmingsplan vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 18 januari 2023 besloten heeft tot vaststelling van het bestemmingsplan Koningin Emmalaan 1.

Het bestemmingsplan Koningin Emmalaan 1 Ermelo voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van een vrijstaande woning op het perceel EML00 F11409.

Het raadsbesluit ligt met het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken, met ingang van 2 februari 2023 tot en met 16 maart 2023, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt deze stukken digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen.

Het raadsbesluit en het vastgesteld bestemmingsplan “Koningin Emmalaan 1”, met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPKonEmmalaan1-0401, kunt u tevens digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 0341 56 73 21 of via onze website www.ermelo.nl/afspraak.

Besluit hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld

Gelijk met het bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Het besluit voorziet in de vaststelling van een hogere waarde ten behoeve van de realisatie van 1 woning in het plangebied

Beroep

Gedurende bovenvermelde termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en tegen het besluit van het college tot vaststelling besluit hogere grens waarden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden

Ermelo, 24 januari 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.

Naar boven