Aanwijzingsbesluit artikel 5.1.7 APV (parkeergelegenheden grote voertuigen). Hilversum

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

 

Gelet op artikel 5.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum (APV);

 

Overwegende:

- dat openbare wegen in beginsel zijn bestemd om zich daarover te kunnen verplaatsen en daarop tijdelijk een voertuig te kunnen laten staan;

- dat het op grond van artikel 5.1.7 lid 1 APV verboden is een voertuig dat, inclusief de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren, gelet op het uiterlijk aanzien van de gemeente, een doelmatig gebruik van de weg, het voorkomen van hinder en overlast (waaronder zicht) en met het oog op het verdelen van de beschikbare parkeerruimte;

- dat artikel 5.1.7 lid 2 APV de mogelijkheid biedt plaatsen aan te wijzen waar het toegestaan is om een groot voertuig te parkeren;

- dat artikel 5.1.7 lid 2 APV tevens de mogelijkheid biedt nadere regels te stellen met betrekking tot de aanwijzing van plaatsen waar het toegestaan is om een groot voertuig te parkeren;

- dat het parkeren van grote voertuigen al geruime tijd, op grond van een aanwijzingsbesluit van 20 april 2010 op alle wegen binnen de bebouwde kom verboden is en slechts op een beperkt aantal plaatsen is toegestaan en dat enkele van deze locaties in de praktijk niet meer geschikt (zullen gaan) zijn om grote voertuigen te parkeren;

- dat dit plaatsen zijn waar geparkeerde grote voertuigen het uiterlijk aanzien van de gemeente niet of nauwelijks schaden en waar de beschikbare parkeerruimte het toelaat;

- dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de parkeerbehoefte van lokale chauffeurs van grote voertuigen;

- het niet wenselijk is dat bedrijven hun bedrijfsvoering uitoefenen op of langs de openbare weg;

- bedrijven voor hun voertuigen zelf moeten zorgen voor een parkeervoorziening, hetzij op eigen terrein, hetzij op een terrein van derden;

- de aangewezen locaties niet zijn bedoeld voor permanent verblijf van grote voertuigen;

- dat aan de aangewezen plaatsen (parkeergelegenheden) daarom de nadere regel wordt gesteld dat het parkeren mogelijk is tot een maximale parkeerduur van 3 dagen (aaneengesloten);

- dat het parkeren grote voertuigen op de aangewezen locaties niet is toegestaan op plaatsen waar een verbod volgens verkeerswetgeving van kracht is;

- dat het aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen d.d. 20 april 2010 ingetrokken dient te worden omdat dit besluit gebaseerd was op artikel 5.1.7 Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2001 en artikel 5.1.7. APV op 15 maart 2023 in de raadsvergadering is gewijzigd.

 

besluiten:

  • I.

    het aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen d.d. 20 april 2010 in te trekken.

 

II. het aanwijzingsbesluit parkeergelegenheden grote voertuigen 2023 vast te stellen op grond van artikel 5.1.7 lid 2 APV, en conform bijgevoegde kaart, daarmee de volgende locaties aan te wijzen als plaatsen waar het parkeerverbod voor grote voertuigen niet geldt:

- Nieuwe Havenweg;

- 1e Loswal;

- 2e Loswal;

- Verlengde Zuiderloswal;

- Zuiderloswal;

- Franciscusweg, met uitzondering van de eerste 100 meter vanaf de Kerkelandenlaan.

 

III. op grond van artikel 5.1.7 lid 2 APV aan de in beslispunt 2. aangewezen locaties een beperking te verbinden van een maximale parkeerduur van 3 aaneengesloten dagen.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders op 12 september 2023 ,

 

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

 

 

 

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? U kunt bezwaar maken

 

Dat doet u binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit. U stuurt uw bezwaar naar:

College van burgemeester en wethouders van Hilversum

Postbus 9900

1201 GM Hilversum

 

Dit zet u in ieder geval in uw bezwaar:

- uw naam en adres;

- de datum van dit besluit;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt;

- de reden van uw bezwaar;

- uw handtekening.

 

U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen via het digitale formulier op www.hilversum.nl. U vindt het formulier via de zoekterm ‘Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten’.

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

 

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter. Dat doet u bij de rechtbank Midden-Nederland. Het adres is:

Rechtbank Midden-Nederland

afdeling Bestuursrecht

voorlopige voorzieningen

Postbus 16005

3500 DA Utrecht

Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek bent u griffierecht aan de rechtbank verschuldigd. Bel of mail de rechtbank voor meer informatie.

 

 

 

1. Nieuwe Havenweg;

2. 1e Loswal;

3. 2e Loswal;

4. Verlengde Zuiderloswal;

5. Zuiderloswal;

6. Franciscusweg, met uitzondering van de eerste 100 meter vanaf de Kerkelandenlaan.

 

 

 

 

Naar boven