Rectificatie: Openbare kennisgeving: Stemmen bij volmacht

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat de oorspronkelijke publicatie tekstueel onjuist is. De oorspronkelijke publicatie is op 5 oktober 2023 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2023, 425309.]

De burgemeester van de gemeente Echt-Susteren, de heer dr. J.W.M.M.J. Hessels, maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op woensdag 22 november 2023, een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 • A.

  Machtiging op schriftelijke aanvraag

  • 1.

   Bij de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.

  • 2.

   Het verzoekschrift moet uiterlijk op 17 november 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.

  • 3.

   Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 9 oktober 2023 als kiezer zijn geregistreerd.

  • 4.

   Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan om met een kiezerspas aan de stemming deel te nemen.

  • 5.

   Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

  • 6.

   De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

 • B.

  Machtiging door overdracht van de stempas

  • 1.

   De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.

  • 2.

   De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de achterkant stempas en laat deze door de gemachtigde medeondertekenen.

  • 3.

   De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.

  • 4.

   Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

  • 5.

   Het overdragen van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.

  • 6.

   Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.

De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere informatie wordt verstrekt door het cluster verkiezingen van het team Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente.

Echt, oktober 2023

De burgemeester voornoemd,

dr. J.W.M.M.J. Hessels

Naar boven