Omgevingsvergunning ‘sporthal de Gouwehal Sniepweg 13 te Waddinxveen’

Burgemeester en wethouders van gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 1 februari 2023 hebben besloten om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3, juncto artikel 3.10, eerste lid, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de Regels van het bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom 2015’ en een omgevingsvergunning te verlenen voor de ‘sporthal de Gouwehal Sniepweg 13 te Waddinxveen’. De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 februari 2023 ter inzage.

Waar gaat de omgevingsvergunning over?

Aan de Sniepweg 13 wil de gemeente Waddinxveen een nieuwe sportaccommodatie realiseren. Hiervoor is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De nieuwe sporthal komt in de plaats van sporthal De Dreef en twee gymzalen bij het Coenecoop College. Overdag zal de nieuwe sporthal met name gebruikt gaan worden door scholen, en in de avond voornamelijk door sportclubs die al op de Sniep gevestigd zijn. De sporthal wordt gebouwd in de open ruimte die ligt tussen een binnenzwembad, de Tennishal en naast het clubgebouw van een voetbalvereniging.

De bouw van de sporthal is op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom 2015’ niet mogelijk omdat deze niet valt binnen de bouwgrens van de bestemming op deze plek. Er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Hiervoor is de benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.

De verklaring van geen bedenkingen is afgegeven.

De omgevingsvergunning kan pas worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat zij geen bedenkingen heeft tegen het plan. Op 9 november 2022 heeft de gemeenteraad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Burgemeester en wethouders hebben op 31 januari 2023 de verklaring van geen bedenkingen vastgesteld.

Ter inzagelegging

De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 februari 2023 voor 6 weken ter inzage. Deze kunt u vinden op de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl/bekendmakingen. Het is ook mogelijk om deze te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code NL.IMRO.0627.OVGouwehal-0401).

Voor het op andere wijze inzien van de omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 5450 000).

Beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De termijn begint op de dag na het ter inzage leggen van het besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. U kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van beroep. Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden. Het indienen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Heeft u een beroepschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer M. van Braam via e-mail (m.vanbraam@waddinxveen.nl) of telefonisch (140182).

Waddinxveen, 2 februari 2023

Naar boven